Primära flikar

Tingsryds kommunfullmäktige 24 juni 2019

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Göran Mård (V)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Louise Holm. enhetschef. Arbetsmarknads- och integrationsenhet. Tingsryds kommun

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Kerstin Petersson

Talare

Anders Eklund

Talare

Mats Karlsson

Talare

Börje Johansson

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Anders Franzén. projektledare för arenautredningen

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Anders Franzén. projektledare för arenautredningen

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Göran Mård (V)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Göran Mård (V)

Talare

Marie-Louise Hilmersson (C)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Ann-Louise Viking (SD)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Ann-Louise Viking (SD)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Göran Mård (V)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Eva Hagelberg (C)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Anders Gustafsson (KD)

Talare

Ann-Louise Viking (SD)

Talare

Eva Hagelberg (C)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Göran Mård (V)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Ann-Louise Viking (SD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Anette Weidenmark (KD)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Ann-Louise Viking (SD)

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Anette Weidenmark (KD)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Göran Mård (V)

Talare

Anette Weidenmark (KD)

Talare

Yvonne Storm (M)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Christina Brovall (V)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Marie-Louise Hilmersson (C)

Talare

Christina Brovall (V)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Anders Gustafsson (KD)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Marie-Louise Hilmersson (C)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Ann-Louise Viking (SD)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Ann-Louise Viking (SD)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Marie-Louise Hilmersson (C)

Mötets öppnande

1. Upprop

Dagordning

2. Val av justerare

Justering äger förslagsvis rum fredagen den 28 juni kl. 09.00, Torggatan 12

3. Allmänhetens frågestund

4. Information från de kommunala verksamheterna - arbetsmarknadsenheten

5. Revisorerna har ordet

5b. Redogörelse för pågående bygge gällande arena

6. Information om beslut gällande budget 2020

7. Medborgarförslag om åtgärder för ökad trafiksäkerhet i Kvarnamåla

8. Medborgarförslag om ändring av huvudled genom Ryds centrum

9. Medborgarförslag om belysning på Strandpromenaden i Ryd och Hälsans spår med utegym

10. Motion om återinrättande av kultur- och fritidsnämnd

11. Motion om att utreda hur motioner och medborgarförslag ska presenteras externt

12. Motion om sommarlovskort till kommunens ungdomar

13. Motion om rapport gällande hållbar ekonomi

14. Motion om att strukturera debatterna i kommunfullmäktige

Paus

mötet återupptas ca kl 17.50

15. Godkännande av instruktion för fullmäktigeberedning

16. Årsredovisning 2018 VoB Kronoberg

17. Årsredovisning 2018 Samordningsförbundet Värend

18. Årsredovisning 2018 Sydarkivera

19. Årsredovisning 2018 Räddningstjänsten Östra Kronoberg

20. Extra medlemsbidrag för Räddningstjänsten Östra Kronoberg

21. Delårsrapport 1:2019 Tingsryds kommunföretag AB

22. Delårsrapport 1:2019 Tingsryds Energi AB

23. Delårsrapport 1:2019 Tingsryds Utveckling och Fastighets AB

24. Delårsrapport 1:2019 Tingsrydsbostäder AB

25. Delårsrapport 1:2019 Stiftelsen Tingsrydsbostäder

26. Delårsrapport 1:2019 Tingsryds industristiftelse

27. Delårsrapport 1:2019 Tingsryds kommun

Paus

27. Delårsrapport 1:2019 Tingsryds kommun

28. Revidering av särskilda ägardirektiv för Tingsryds kommunföretag AB

29. Revidering av särskilda ägardirektiv för Tingsryd Energi AB

30. Revidering av särskilda ägardirektiv för Tingsryds Utveckling och Fastighets AB

31. Revidering av särskilda ägardirektiv för Tingsrydsbostäder AB

32. Revidering av bolagsordning för Tingsryds kommunföretag AB

33. Revidering av bolagsordning för Tingsryds Energi AB

34. Revidering av bolagsordning för Tingsryds Utveckling och Fastighets AB

35. Revidering av bolagsordning för Tingsrydsbostäder AB

36. Fastighetsöverlåtelse. Tingsryds Utveckling och Fastighets AB

37. Finansieringsförslag upprustning av Örnen 23 Tingsryds Utveckling och Fastighets AB

38. Hemställan. Förvärv av dotterbolag Tingsryds Energi AB

39. Antagande av VA-policy för Tingsryds kommun

40. Godkännande av investering samt antagande av entreprenör för projekt - Ombyggnation av Bollhallen, Idrotten 1, Tingsryd

41. Inkomna motioner

42. Inkomna interpellationer

43. Inkomna medborgarförslag

44. Meddelanden

45. Begäran om entledigande

46. Ledamöternas frågestund

Mötets avslutning

Mötet börjar 24/6 kl 15:00

Fullmäktige med 41 ordinarie ledamöter är kommunens högsta beslutande organ och fattar beslut om viktiga och övergripande frågor som rör:

Mål och riktlinjer för verksamheten Budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor Nämndernas organisation och verksamhetsformer Val av ledamöter och ersättare i nämnder och styrelser Val av revisorer och revisorsersättare Grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda Årsredovisning och ansvarsfrihet

Fullmäktige sammanträder 11 gånger per år. Sammanträdestiderna hittar du på tingsryd.se

Sammanträdena är öppna för allmänheten. Platsen för sammanträdena varierar. Som regel är tidpunkten kl 18.30 första måndagen i månaden. Dagordning, tider och lokal anslås i entrén till Kommunhuset på Torggatan 12 i Tingsryd, samt annonseras i Smålandsposten och Växjöbladet.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på info@okv.se eller ring 0470 - 322 600.