Primära flikar

Tingsryds kommunfullmäktige 29 februari 2016

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Pia Granstedt Söderling

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Johan Karlson (C)

Talare

Signe Uleskog

Talare

Marie Sohlberg (M)

Talare

Martin Uleskog (TIA)

Talare

Marie Sohlberg (M)

Talare

Henrik

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Göran Mård (V)

Talare

Martin Uleskog (TIA)

Talare

Johan Karlson (C)

Talare

Emeli Uleskog

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Marie Sohlberg (M)

Talare

Marie-Louise Hilmersson (C)

Talare

Hanna Gaunitz

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Martin Uleskog (TIA)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Jörgen Forsberg (V)

Talare

Annelise Hed (MP)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Göran Mård (V)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Göran Mård (V)

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Anette Weidenmark (KD)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Leon Jensen (SD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Leon Jensen (SD)

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Mikael Andersson (C)

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Leon Jensen (SD)

Talare

Johan Karlson (C)

Talare

Leon Jensen (SD)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Leon Jensen (SD)

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Eva Hagelberg (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Eva Hagelberg (C)

Talare

Johan Karlson (C)

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Åke Gummesson (S)

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Carl-Henrik Henmalm (M)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Martin Uleskog (TIA)

Talare

Marie Sohlberg (M)

Talare

Lennart Fohlin (C)

Talare

Martin Uleskog (TIA)

Talare

Carl-Henrik Henmalm (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Eva Hagelberg (C)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Britta Lundén (S)

Sammanträdets öppnande

1. Upprop

2. Val av justerare

Justering äger rum på kommunkansliet torsdagen den 3 mars kl. 13.00

3. Allmänhetens frågestund

4. Revisorerna har ordet

5. Motion om ökad tillgänglighet - en vinst för alla

6. Motion om barnomsorg på kväll/natt

7. Medborgarförslag om barnomsorg på natten

8. Motion om relationer över generationer - helgarbete för ungdomar

9. Ägarpolicy för Tingsryds kommun

10. Bolagsordning för Tingsryds kommunföretag AB

11. Bolagsordning för Tingsrydsbostäder AB

12. Bolagsordning för Tingsryds Utveckling och Fastighets AB

13. Bolagsordning för Tingsryds Energi AB

14. Gemensamt ägardirektiv för bolagen i Tingsryds kommunkoncern

15. Särskilt ägardirektiv för Tingsryds kommunföretag AB

16. Särskilt ägardirektiv för Tingsrydsbostäder AB

17. Särskilt ägardirektiv för Tingsryds Utveckling och Fastighets AB

18. Särskilt ägardirektiv för Tingsryds Energi AB

Paus

11. Bolagsordning för Tingsrydsbostäder AB

19. Upphävande av beslut gällande HVB på Storgatan 12 D i Ryd

20. Antagande av nytt arkivreglemente

21 . Årsredovisning 2014 för Linneryds sparbanks fonder

22. Ej verkställda beslut enligt LSS

23 . Ej verkställda beslut enligt SoL

24. Begäran om entledigande

25 . Fyllnadsval

26. Information om yttrande över medborgarförslag gällande lägenheter i Konga

27. Inkomna medborgarförslag, motioner och interpellationer

28. Ledamöternas frågestund

Sammanträdets avslutning

Mötet börjar 29/2 klockan 18:30

Klicka här för att komma till en sida med kallelsen och mötets allmäna handlingar.

Tingsryds fullmäktige består av 38 ordinarie ledamöter (41 platser, varav 3 är vakanta), är kommunens högsta beslutande organ och fattar beslut om viktiga och övergripande frågor som rör:

  • Mål och riktlinjer för verksamheten
  • Budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor
  • Nämndernas organisation och verksamhetsformer
  • Val av ledamöter och ersättare i nämnder och styrelser
  • Val av revisorer och revisorsersättare
  • Grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda
  • Årsredovisning och ansvarsfrihet

Fullmäktige sammanträder 11 gånger per år. Sammanträdestiderna hittar du här.

Sammanträdena är öppna för allmänheten. Platsen för sammanträdena varierar. Som regel är tidpunkten kl 18.30 sista torsdagen i månaden. Dagordning, tider och lokal anslås i entrén till Kommunhuset på Torggatan 12 i Tingsryd, samt annonseras i Smålandsposten och Växjöbladet.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på info@okv.se eller ring 0470 - 322 600.