Primära flikar

Tingsryds kommunfullmäktige 30 maj 2016

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Hanna Gaunitz

Talare

Marie Sohlberg (M)

Talare

Caroline Gunarsson

Talare

Carl-Henrik Henmalm (M)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Caroline Gunarsson

Talare

Carl-Henrik Henmalm (M)

Talare

Emeli Uleskog

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Emeli Uleskog

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Emeli Uleskog

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Hanna Gaunitz

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Emeli Uleskog

Talare

Carl-Henrik Henmalm (M)

Talare

Emeli Uleskog

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Emeli Uleskog

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Lena Willman

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Kenneth Görtz (M)

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Anne-Christin Johansson (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Anne-Christin Johansson (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Mikael Andersson (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Tomas Blomster (S)

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Göran Mård (V)

Talare

Lars Nilsson (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Lars Nilsson (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Johan Karlson (C)

Talare

Carl-Henrik Henmalm (M)

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Carl-Henrik Henmalm (M)

Talare

Johan Karlson (C)

Talare

Carl-Henrik Henmalm (M)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Carl-Henrik Henmalm (M)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Carl-Henrik Henmalm (M)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Johan Karlson (C)

Talare

Carl-Henrik Henmalm (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Marie Sohlberg (M)

Talare

Britta Lundén (S)

Mötets öppnande

1. Upprop

2. Val av justerare

Justering äger rum på kommunkansliet onsdagen den 1 juni kl. 16.00

3. Allmänhetens frågestund

4. Information om barn- och utbildningsnämndens års- och kvalitetsredovisning 2015

Föredragande är utvecklingsledare Lena Willman

5. Information från presidiekonferens fullmäktige

Föredragande är fullmäktiges 1:e vice ordförande Kenneth Görtz

6. Revisorerna har ordet

7. Försäljning av fastigheten Mällekulla 1:194

8. Årsredovisning 2015 stiftelsen Kurrebo

9. Årsredovisning 2015 Räddningstjänsten Östra Kronoberg

10. Taxa för uthyrning av samlingssalen på Örnens äldreboende i Tingsryd

11. Taxor och avgifter 2016 inom Räddningstjänsten Östra Kronoberg

12. Taxa 2016 för tillsyn och tillstånd enligt Lagen om skydd mot olyckor (LSO) och Lagen om brandfarliga och explosiva varor (LBE)

Paus

mötet återupptas ca kl 20:25

13. Handlingsprogram 2015-2018 Räddningstjänsten Östra Kronoberg (Handlingar på sammanträdet)

14. Redovisning av motioner och medborgarförslag äldre än sex månader

15. Fyllnadsval

16. Inkomna medborgarförslag, motioner och interpellationer

17. Ledamötemas frågestund

Sammanträdets avslutning

Mötet börjar 30/5 klockan 18:30

Klicka här för att komma till en sida där kallelsen kommer att finnas innan mötet.

Tingsryds fullmäktige består av 38 ordinarie ledamöter (41 platser, varav 3 är vakanta), är kommunens högsta beslutande organ och fattar beslut om viktiga och övergripande frågor som rör:

  • Mål och riktlinjer för verksamheten
  • Budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor
  • Nämndernas organisation och verksamhetsformer
  • Val av ledamöter och ersättare i nämnder och styrelser
  • Val av revisorer och revisorsersättare
  • Grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda
  • Årsredovisning och ansvarsfrihet

Fullmäktige sammanträder 11 gånger per år. Sammanträdestiderna hittar du här.

Sammanträdena är öppna för allmänheten. Platsen för sammanträdena varierar. Som regel är tidpunkten kl 18.30 sista torsdagen i månaden. Dagordning, tider och lokal anslås i entrén till Kommunhuset på Torggatan 12 i Tingsryd, samt annonseras i Smålandsposten och Växjöbladet.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på info@okv.se eller ring 0470 - 322 600.