Primära flikar

Tingsryds kommunfullmäktige 29 augusti 2016

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Hanna Gaunitz

Talare

Carl-Henrik Henmalm (M)

Talare

Hanna Gaunitz

Talare

Tomas Blomster (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Carl-Henrik Henmalm (M)

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Carl-Henrik Henmalm (M)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Carl-Henrik Henmalm (M)

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Yvonne Storm (M)

Talare

Carl-Henrik Henmalm (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Carl-Henrik Henmalm (M)

Talare

Marie-Louise Hilmersson (C)

Talare

Göran Mård (V)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Carl-Henrik Henmalm (M)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Carl-Henrik Henmalm (M)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Johan Karlson (C)

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Jörgen Forsberg (V)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Johan Karlson (C)

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Carl-Henrik Henmalm (M)

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Carl-Henrik Henmalm (M)

Talare

Andrea Curtsby (M)

Talare

Anne-Christin Johansson (C)

Talare

Cecilia Cato (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Johan Karlson (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Johan Karlson (C)

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Åke Gummesson (S)

Talare

Tomas Blomster (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Tomas Blomster (S)

Talare

Britta Lundén (S)

Parentation

Sammanträdets öppnande

1. Upprop

2. Val av justerare

Justering äger rum på kommunkansliet torsdagen den 1 september kl. 09.00

3. Allmänhetens frågestund

4. Detaljplan för Väckelsång 8:44 m fl i Väckelsångs samhälle, Tingsryds kommun

5. Ändring av detaljplan för Staren 16 m fl.

6. Försäljning av Sånnahult 1:8

7. Försäljning av del av Smöramåla 5:1

8. Riktlinjer för försäljning av tomtmark för bostadsändamål

9. Förslag till arrendetaxor – anläggningsärenden

Paus

Mötet återupptas ca 19:30

9. Förslag till arrendetaxor – anläggningsärenden

10. Riktlinjer för markanvisning och exploateringsavtal

11. Redovisning av partistöd 2015 samt godkännande av utbetalning av 2016 års partistöd

Paus

Mötet återupptas ca kl 19:55

12. Motion angående omorganisation av skolorna Rävemåla – Linneryd

13. Delårsbokslut Tingsryds kommunföretag AB 2016-01-01 – 2016-04-30

14. Delårsbokslut Tingsrydsbostäder AB 2016-01-01 – 2016-04-30

15. Delårsbokslut Tingsryds Energi AB 2016-01-01 – 2016-04-30

16. Delårsbokslut Tingsryds Utveckling och Fastighets AB 2016-01-01 – 2016-04-30

17. Delårsbokslut stiftelsen Tingsrydsbostäder 2016-01-01 – 2016-04-30

18. Delårsbokslut Tingsryds industristiftelse 2016-01-01 – 2016-04-30

19. Årsredovisning 2015 VOB Kronoberg

20. Entledigande

21. Fyllnadsval

22. Inkomna medborgarförslag, motioner och interpellationer

23. Ledamöternas frågestund

Mötets avslutning

Mötet börjar 29/8 klockan 18:30

Klicka här och därefter den översta länken i listan för att komma till en sida med kallelsen och mötets allmäna handlingar.

Tingsryds fullmäktige består av 38 ordinarie ledamöter (41 platser, varav 3 är vakanta), är kommunens högsta beslutande organ och fattar beslut om viktiga och övergripande frågor som rör:

  • Mål och riktlinjer för verksamheten
  • Budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor
  • Nämndernas organisation och verksamhetsformer
  • Val av ledamöter och ersättare i nämnder och styrelser
  • Val av revisorer och revisorsersättare
  • Grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda
  • Årsredovisning och ansvarsfrihet

Fullmäktige sammanträder 11 gånger per år. Sammanträdestiderna hittar du här.

Sammanträdena är öppna för allmänheten. Platsen för sammanträdena varierar. Som regel är tidpunkten kl 18.30 sista torsdagen i månaden. Dagordning, tider och lokal anslås i entrén till Kommunhuset på Torggatan 12 i Tingsryd, samt annonseras i Smålandsposten och Växjöbladet.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på info@okv.se eller ring 0470 - 322 600.