Primära flikar

Tingsryds kommunfullmäktige 28 november 2016

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Laila Jeppsson, kommunchef

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Anne-Christin Johansson (C)

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Martin Uleskog (TIA)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Cecilia Cato (C)

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Cecilia Cato (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Cecilia Cato (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Cecilia Cato (C)

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Britta Lundén (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Cecilia Cato (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Anne-Christin Johansson (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Britta Lundén (S)

Sammanträdets öppnande

1. Upprop

2. Val av justerare

Justering äger rum på kommunkansliet onsdagen den 30 november kl. 15.00

Extraärende. Riva upp tidigare fattat beslut, slopa gemensamma julbordet

3. Information om riktlinjer för god etik

Föredragande är kommunchef Laila Jeppsson

4. Allmänhetens frågestund

5. Motion om framtida träbyggnation

6. Motion om trähusstrategi

7. Motion om att utveckla Wasaskolans yrkesutbildningar

8. Inackorderings bidrag till elever på ishockeygymnasiet

9. Avveckling av lokala styrelsen vid Urshultsskolan

10. Förändrad tid för imättande av överförmyndarnämnd

11. Förändrad tid för imättande av utskott för arbete och lärande

12. Förändring renhållningstaxan 2017

13. Taxor för Räddningstjänsten Östra Kronoberg 2017

14. Årsredovisning 2015 Linneryds sparbanks fonder

15. Ej verkställda beslut enligt LSS

16. Ej verkställda beslut enligt SoL

17. Ersättning för ordförande i Korröstiftelsen

Paus

möter återupptas ca kl 19:45

14. Årsredovisning 2015 Linneryds sparbanks fonder

18. Interpellationsdebatt om IT

19. Inkomna medborgarförslag, motioner och interpellationer

20. Begäran om entledigande

Extraärende. Riva upp tidigare fattat beslut, slopa gemensamma julbordet

Paus

mötet återupptas ca kl 21:00

Riva upp tidigare fattat beslut, slopa gemensamma julbordet

21. Ledamöternas frågestund

Sammanträdes avslutning

Mötet börjar 28/11 klockan 18:30

Klicka här för att se kallelsen.

Tingsryds fullmäktige består av 38 ordinarie ledamöter (41 platser, varav 3 är vakanta), är kommunens högsta beslutande organ och fattar beslut om viktiga och övergripande frågor som rör:

  • Mål och riktlinjer för verksamheten
  • Budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor
  • Nämndernas organisation och verksamhetsformer
  • Val av ledamöter och ersättare i nämnder och styrelser
  • Val av revisorer och revisorsersättare
  • Grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda
  • Årsredovisning och ansvarsfrihet

Fullmäktige sammanträder 11 gånger per år. Sammanträdestiderna hittar du här.

Sammanträdena är öppna för allmänheten. Platsen för sammanträdena varierar. Som regel är tidpunkten kl 18.30 sista torsdagen i månaden. Dagordning, tider och lokal anslås i entrén till Kommunhuset på Torggatan 12 i Tingsryd, samt annonseras i Smålandsposten och Växjöbladet.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på info@okv.se eller ring 0470 - 322 600.