Primära flikar

Tingsryds kommunfullmäktige 19 december 2016

Talare

Kenneth Görtz (M)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Kenneth Görtz (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Kenneth Görtz (M)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Kenneth Görtz (M)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Cecilia Cato (C)

Talare

Kenneth Görtz (M)

Talare

Turkian Abdullahi Engblom (MP)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Kenneth Görtz (M)

Talare

Eva Hagelberg (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Carl-Henrik Henmalm (M)

Talare

Eva Hagelberg (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Kenneth Görtz (M)

Sammanträdets öppnande

1. Upprop

2. Val av justerare

Justering äger rum på kommunkansliet onsdagen den 21 december kl. 15.00

Fråga från Britt-Louise Berndtsson (C)

3. Affärsplan 2016-2020 och borgensram 2017 Stiftelsen Tingsrydsbostäder

4. Avgiftsförändringar 2017 socialnämnden

5. Ändrade avgifter för Hälso- och sjukvård

6. Ändrade avgifter för serveringstillstånd

7. Antagande av länsgemensam folkhälsopolicy

8. Ändring i Reglemente för kommunstyrelse och nämnder

9. Ändring i Bestämmelser om ekonomisk ersättning för förtroendevalda i Tingsryds kommun

10. Inkomna medborgarförslag, motioner och interpellationer

11. Val av överförmyndarnämnd

12. Begäran om entledigande

13. Fyllnadsval

14. Ledamöternas frågestund

Sammanträdes avslutning

Mötet börjar 19/12 klockan 15:00

Klicka här för att se kallelsen för mötet.

Tingsryds fullmäktige består av 38 ordinarie ledamöter (41 platser, varav 3 är vakanta), är kommunens högsta beslutande organ och fattar beslut om viktiga och övergripande frågor som rör:

  • Mål och riktlinjer för verksamheten
  • Budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor
  • Nämndernas organisation och verksamhetsformer
  • Val av ledamöter och ersättare i nämnder och styrelser
  • Val av revisorer och revisorsersättare
  • Grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda
  • Årsredovisning och ansvarsfrihet

Fullmäktige sammanträder 11 gånger per år. Sammanträdestiderna hittar du här.

Sammanträdena är öppna för allmänheten. Platsen för sammanträdena varierar. Som regel är tidpunkten kl 18.30 sista torsdagen i månaden. Dagordning, tider och lokal anslås i entrén till Kommunhuset på Torggatan 12 i Tingsryd, samt annonseras i Smålandsposten och Växjöbladet.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på info@okv.se eller ring 0470 - 322 600.