Primära flikar

Tingsryds kommunfullmäktige 27 mars 2017

Talare

Kenneth Görtz (M)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Kenneth Görtz (M)

Talare

Sven-Erik Svensson, ordf revisionen

Talare

Kenneth Görtz (M)

Talare

Lars Nilsson (C)

Talare

Kenneth Görtz (M)

Talare

Anne-Christin Johansson (C)

Talare

Kenneth Görtz (M)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Kenneth Görtz (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Kenneth Görtz (M)

Talare

Cecilia Cato (C)

Talare

Kenneth Görtz (M)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Johan Karlson (C)

Talare

Carl-Henrik Henmalm (M)

Talare

Anette Weidenmark (KD)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Kenneth Görtz (M)

Talare

Kenneth Görtz (M)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Göran Mård (V)

Talare

Leon Jensen (SD)

Talare

Anette Weidenmark (KD)

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Gunnar Engblom (MP)

Talare

Kenneth Görtz (M)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Mikael Andersson (C)

Talare

Eva Hagelberg (C)

Talare

Tomas Blomster (S)

Talare

Gunilla Svensson (S)

Talare

Johan Karlson (C)

Talare

Lennart Fohlin (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Göran Mård (V)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Göran Mård (V)

Talare

Gunnar Engblom (MP)

Talare

Tomas Blomster (S)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Gunnar Engblom (MP)

Talare

Anette Weidenmark (KD)

Talare

Gunnar Engblom (MP)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Anette Weidenmark (KD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Johan Karlson (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Johan Karlson (C)

Talare

Tomas Blomster (S)

Talare

Göran Mård (V)

Talare

Tomas Blomster (S)

Talare

Göran Mård (V)

Talare

Carl-Henrik Henmalm (M)

Talare

Anette Weidenmark (KD)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Åke Gummesson (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Gunnar Engblom (MP)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Gunnar Engblom (MP)

Talare

Eva Hagelberg (C)

Talare

Carl-Henrik Henmalm (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Carl-Henrik Henmalm (M)

Talare

Mats Wembo (C)

Talare

Johan Karlson (C)

Talare

Anette Weidenmark (KD)

Talare

Kenneth Görtz (M)

Talare

Leon Jensen (SD)

Sammanträdets öppnande

1. Upprop

2. Val av justerare

Justering äger rum på kommunkansliet onsdagen den 29 mars kl. 13.00

2b. Val av tillfälliga i president

3. Årsredovisning 2016 Tingsryds Energi AB

4. Årsredovisning 2016 Tingsryds Utveckling och Fastighets AB

5. Årsredovisning 2016 Tingsrydsbostäder AB

6. Årsredovisning 2016 Tingsryds Kommunföretag AB

7. Förslag till instruktion för kommunens ombud vid 2017 års ordinarie bolagsstämma för Tingsryds Kommunföretag AB

8. Val av ombud till 2017 års ordinarie bolagsstämma för Tingsryds Kommunföretag AB

9. Årsredovisning 2016 Tingsryds Industristiftelse

10. Årsredovisning 2016 Stiftelsen Tingsryds bostäder

11. Årsredovisning 2016 Stiftelsen Tingsryds socialnämnds samfond

12. Revisorerna har ordet

13. Beslut om ansvarsfrihet för styrelser och nämnder

14. Beslut om nämndernas över- och underskott 2016

15. Årsredovisning 2016 Tingsryds kommun

16. Inriktningsdebatt budget 2018

17. Revidering av reglemente för kommunstyrelse och nämnder

18. Stadgar stiftelsen Tingsryds bostäder

19. Motion angående reflexvästar till skolbarn i Tingsryds kommun

20. Medborgarförslag gällande bokbil i Urshult

21. Inkomna medborgarförslag, motioner och interpellationer

22. Ej verkställda beslut enligt LSS

23. Ej verkställda beslut enligt SoL

23b. Valärende - Fyllnadsval vägråd

24. Ledamöternas frågestund

Paus

16. Inriktningsdebatt budget 2018

Sammanträdets avslutning

Information från SD angående skrivning i tidning

Starttid: 27/3 kl 18:30

Fullmäktige med 41 ordinarie ledamöter är kommunens högsta beslutande organ och fattar beslut om viktiga och övergripande frågor som rör:

Mål och riktlinjer för verksamheten
Budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor
Nämndernas organisation och verksamhetsformer
Val av ledamöter och ersättare i nämnder och styrelser
Val av revisorer och revisorsersättare
Grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda
Årsredovisning och ansvarsfrihet

Fullmäktige sammanträder 10 gånger under 2017. Sammanträdestiderna hittar du på tingsryd.se

Sammanträdena är öppna för allmänheten. Platsen för sammanträdena varierar. Som regel är tidpunkten kl 18.30 sista torsdagen i månaden. Dagordning, tider och lokal anslås i entrén till Kommunhuset på Torggatan 12 i Tingsryd, samt annonseras i Smålandsposten och Växjöbladet.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på info@okv.se eller ring 0470 - 322 600.