Primära flikar

Tingsryds kommunfullmäktige 24 april 2017

Talare

Kenneth Görtz (M)

Talare

Kristoffer Ekvall

Talare

Kenneth Görtz (M)

Talare

Camilla Norman, Plan- och miljöchef, Tingsryds Kommun

Talare

Kenneth Görtz (M)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Martin Uleskog (TIA)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Marie-Louise Hilmersson (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Marie-Louise Hilmersson (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Johan Karlson (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Johan Karlson (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Anette Weidenmark (KD)

Talare

Kenneth Görtz (M)

Talare

Kristoffer Ekvall

Talare

Kenneth Görtz (M)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Johan Karlson (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Johan Karlson (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Kenneth Görtz (M)

Talare

Kristoffer Ekvall

Talare

Kenneth Görtz (M)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Kenneth Görtz (M)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Kenneth Görtz (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Kenneth Görtz (M)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Kenneth Görtz (M)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Kenneth Görtz (M)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Kenneth Görtz (M)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Kenneth Görtz (M)

Talare

Kenneth Görtz (M)

Talare

Anne-Christin Johansson (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Lennart Fohlin (C)

Talare

Martin Uleskog (TIA)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Tomas Blomster (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Kenneth Görtz (M)

Sammanträdets öppnande

1. Upprop

2. Val av justerare

Justering äger rum på kommunkansliet torsdagen den 27:e april kl. 10.00

3. Allmänhetens frågestund

4. Hållbarhetsmål Vision 2030

5. Revisorerna har ordet

6. Taxa för tomter- bostäder

7. Taxa för industrimark

8. Reviderad taxa Gibson Auditorium

9. Förslag till beslut om indelning i valdistrikt, Tingsryds kommun

10. Kommunstyrelsens övertagande av vården av allmänna handlingar från socialnämnden

11. Revidering av reglemente för kommunstyrelse och nämnder

12. Medborgarförslag om sidomarkeringar på ny cykelleden mellan Urshult och Tingsryd

13. Inkomna medborgarförslag, motioner och interpellationer

14. Motioner och medborgarförslag äldre än sex månader

15. Entledigande

16. Fyllnadsval

17. Ledamöternas frågestund

Sammanträdets avslutning

Starttid: 24/4 kl 18:30

Fullmäktige med 41 ordinarie ledamöter är kommunens högsta beslutande organ och fattar beslut om viktiga och övergripande frågor som rör:

Mål och riktlinjer för verksamheten
Budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor
Nämndernas organisation och verksamhetsformer
Val av ledamöter och ersättare i nämnder och styrelser
Val av revisorer och revisorsersättare
Grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda
Årsredovisning och ansvarsfrihet

Fullmäktige sammanträder 10 gånger under 2017. Sammanträdestiderna hittar du på tingsryd.se

Sammanträdena är öppna för allmänheten. Platsen för sammanträdena varierar. Som regel är tidpunkten kl 18.30 sista torsdagen i månaden. Dagordning, tider och lokal anslås i entrén till Kommunhuset på Torggatan 12 i Tingsryd, samt annonseras i Smålandsposten och Växjöbladet.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på info@okv.se eller ring 0470 - 322 600.