Primära flikar

Tingsryds kommunfullmäktige 29 maj 2017

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Kristoffer Ekvall

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Linda Wågström, utvecklingsledare, Bildningsförvantlingen

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Karl Håkan

Talare

Carl-Henrik Henmalm (M)

Talare

Karl Håkan

Talare

Carl-Henrik Henmalm (M)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Karl Håkan

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Marie-Louise Hilmersson (C)

Talare

Carl-Henrik Henmalm (M)

Talare

Göran Mård (V)

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Marie-Louise Hilmersson (C)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Marie-Louise Hilmersson (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Tomas Blomster (S)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Carl-Henrik Henmalm (M)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Johan Karlson (C)

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Carl-Henrik Henmalm (M)

Talare

Anette Weidenmark (KD)

Talare

Carl-Henrik Henmalm (M)

Talare

Marie Sohlberg (M)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Anette Weidenmark (KD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Gunnar Engblom (MP)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Gunnar Engblom (MP)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Göran Mård (V)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Marie-Louise Hilmersson (C)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Anette Weidenmark (KD)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Lennart Fohlin (C)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Eva Hagelberg (C)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Eva Hagelberg (C)

Talare

Marie Sohlberg (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Tomas Blomster (S)

Talare

Johan Karlson (C)

Talare

Carl-Henrik Henmalm (M)

Talare

Lennart Fohlin (C)

Talare

Gunnar Engblom (MP)

Talare

Carl-Henrik Henmalm (M)

Talare

Marie-Louise Hilmersson (C)

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Carl-Henrik Henmalm (M)

Talare

Johan Karlson (C)

Talare

Carl-Henrik Henmalm (M)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Gunnar Engblom (MP)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Barbro Svensson (S)

1. Parentation / Mötets öppnande

2. Upprop

3. Val av justerare

Justering äger rum på Torggatan 12, Asnen, fredagen den 2:a juni kl. 10.00

4. Kvalitetsredovisning 2016, Linda Wågström

5. Allmänhetens frågestund

6. Revisorerna har ordet

7. Ansökan om tillstånd för miljöfarlig verksamhet för etablering av vindkraftspark Skåramåla 1:47 m fl. i Tingsryds kommun

8. Enskilda vägar och privata utfarter

9. Försäljning av fastigheten Rävemåla 1:100

10. Medborgarförslag om skate- och cykelpark i Tingsryd

11. Medborgarförslag om scen på torget i Tingsryd

12. Medborgarförslag om karta för offentliga toaletter

13. Motion om att öka konsumtion av viltkött i de kommunala köken - för klimatets och lantbrukets skull

14. Motion angående belysning vid gångväg i Väckelsång

15. Motion angående handlingsplan för att minska vildsvinsstammen

Paus

mötet återupptas ca kl 20.25

16. Årsredovisning 2016 stiftelsen Solängen

17. Årsredovisning 2016 samordningsförbundet Värend

18. Årsredovisning 2016 Räddningstjänsten Östra Kronoberg

19. Årsredovisning 2016 Korröstiftelsen

20. Fyllnadsval

21. Inkomna medborgarförslag, motioner och interpellationer

22. Ledamöternas frågestund

Mötets avslutning

Starttid: 29/5 kl 18:30

Fullmäktige med 41 ordinarie ledamöter är kommunens högsta beslutande organ och fattar beslut om viktiga och övergripande frågor som rör:

Mål och riktlinjer för verksamheten
Budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor
Nämndernas organisation och verksamhetsformer
Val av ledamöter och ersättare i nämnder och styrelser
Val av revisorer och revisorsersättare
Grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda
Årsredovisning och ansvarsfrihet

Fullmäktige sammanträder 10 gånger under 2017. Sammanträdestiderna hittar du på tingsryd.se

Sammanträdena är öppna för allmänheten. Platsen för sammanträdena varierar. Som regel är tidpunkten kl 18.30 sista torsdagen i månaden. Dagordning, tider och lokal anslås i entrén till Kommunhuset på Torggatan 12 i Tingsryd, samt annonseras i Smålandsposten och Växjöbladet.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på info@okv.se eller ring 0470 - 322 600.