Primära flikar

Tingsryds kommunfullmäktige 19 juni 2017

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Kristoffer Ekvall

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Anne-Christin Johansson (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Carl-Henrik Henmalm (M)

Talare

Johan Karlson (C)

Talare

Carl-Henrik Henmalm (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Tomas Blomster (S)

Talare

Martin Uleskog (TIA)

Talare

Tomas Blomster (S)

Talare

Anne-Christin Johansson (C)

Talare

Tomas Blomster (S)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Barbro Svensson (S)

Mötets öppnande

1. Upprop

2. Val av justerare

Justering äger rum på Torggatan 12, Åsnen, torsdag den 22:a juni kl. 10.00

3. Allmänhetens frågestund

4. Delårsrapport 1:2017 Tingsryds kommun

5. Delårsbokslut Tingsryds kommunföretag AB 2017-01-01 - 2017-04-30

6. Delårsbokslut Tingsrydbostäder AB 2017-01-01 - 2017-04-30

7. Delårsbokslut Tingsryds Energi AB 2017-01-01 - 2017-04-30

8. Delårsbokslut Tingsryds Utvecklings och Fastighets AB 2017-01-01 - 2017-04-30

9. Delårsbokslut stiftelsen Tingsrydsbostäder 2017-01-01 - 2017-04-30

10. Delårsbokslut stiftelsen Tingsryds industristiftelse 2017-01-01 - 2017-04-30

11. Förvärv av aktier i Inera AB

12. Äskande från utskottet för arbete och lärande avseende investeringsmedel

13. Beslut om ansvarsfrihet 2016 för kommunalförbundet Sydarkivera

14. Inkomna medborgarförslag, motioner, enkel fråga och interpellationer

15. Ledamöternas frågestund

Mötets avslutning

Starttid: 19/6 kl 18:30

Fullmäktige med 41 ordinarie ledamöter är kommunens högsta beslutande organ och fattar beslut om viktiga och övergripande frågor som rör:

Mål och riktlinjer för verksamheten
Budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor
Nämndernas organisation och verksamhetsformer
Val av ledamöter och ersättare i nämnder och styrelser
Val av revisorer och revisorsersättare
Grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda
Årsredovisning och ansvarsfrihet

Fullmäktige sammanträder 10 gånger under 2017. Sammanträdestiderna hittar du på tingsryd.se

Sammanträdena är öppna för allmänheten. Platsen för sammanträdena varierar. Som regel är tidpunkten kl 18.30 sista torsdagen i månaden. Dagordning, tider och lokal anslås i entrén till Kommunhuset på Torggatan 12 i Tingsryd, samt annonseras i Smålandsposten och Växjöbladet.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på info@okv.se eller ring 0470 - 322 600.