Primära flikar

Tingsryds kommunfullmäktige 28 augusti 2017

Talare

Kenneth Görtz (M)

Talare

Kristoffer Ekvall

Talare

Kenneth Görtz (M)

Talare

Ann-Louise

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Ingegärd Karlsson

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Ingegärd Karlsson

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Jim Viking

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Mikael Andersson (C)

Talare

Kenneth Görtz (M)

Talare

Mikael Andersson (C)

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Carl-Henrik Henmalm (M)

Talare

Kenneth Görtz (M)

Talare

Jörgen Forsberg (V)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Göran Mård (V)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Johan Karlson (C)

Talare

Anette Weidenmark (KD)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Göran Mård (V)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Göran Mård (V)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Kenneth Görtz (M)

Talare

Cecilia Cato (C)

Talare

Kenneth Görtz (M)

Talare

Jörgen Forsberg (V)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Jörgen Forsberg (V)

Talare

Marie Sohlberg (M)

Talare

Mikael Andersson (C)

Talare

Kenneth Görtz (M)

Talare

Jörgen Forsberg (V)

Talare

Marie Sohlberg (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Marie Sohlberg (M)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Kenneth Görtz (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Kenneth Görtz (M)

Talare

Jörgen Forsberg (V)

Talare

Kenneth Görtz (M)

Talare

Johan Karlson (C)

Talare

Carl-Henrik Henmalm (M)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Anne-Christin Johansson (C)

Talare

Kenneth Görtz (M)

Talare

Johan Karlson (C)

Talare

Carl-Henrik Henmalm (M)

Talare

Anette Weidenmark (KD)

Talare

Carl-Henrik Henmalm (M)

Talare

Inge Strandberg (M)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Kenneth Görtz (M)

Mötets öppnande

1. Upprop

2. Val av justerare

Justering äger rum på Torggatan 12, Åsnen, fredag den 1 september kl. 10.00

3. Allmänhetens frågestund

4. Revisorerna har ordet

5. Årsredovisning 2016 VoB Kronoberg

6. Motion om bättre politisk styrning av lokalförsörjning i Tingsryds kommun

7. Motion - stärk friluftslivet genom att bygga en gångbro över Mörrumsån i Ryd

8. Motion om införande av 6 timmars arbetsdag i Tingsryds kommun

9. Taxa för kontroll av e-cigaretter och påfyllnings behållare

10. Entledigande

11. Interpellationssvar från Magnus Carlberg (S) angående neddragning av nattpersonal på Älmegården i Rävemåla

12. Interpellationssvar från Marie Sahlberg (M) angående lärarsituationen inom skola/barnomsorg i Tingsryds kommun

13. Interpellationssvar från Marie Sahlberg (M) angående skolbiblioteken i Tingsryds Kommun

14. Interpellationssvar från Mikael Jeansson (S) angående fördelning av Tingsryds kommuns fritids- och kulturstöd

15. Inkomna medborgarförslag, motioner och interpellationer

16. Ledamöternas frågestund

Mötets avslutning

Starttid: 28/8 kl 18:30

Fullmäktige med 41 ordinarie ledamöter är kommunens högsta beslutande organ och fattar beslut om viktiga och övergripande frågor som rör:

Mål och riktlinjer för verksamheten
Budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor
Nämndernas organisation och verksamhetsformer
Val av ledamöter och ersättare i nämnder och styrelser
Val av revisorer och revisorsersättare
Grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda
Årsredovisning och ansvarsfrihet

Fullmäktige sammanträder 10 gånger under 2017. Sammanträdestiderna hittar du på tingsryd.se

Sammanträdena är öppna för allmänheten. Platsen för sammanträdena varierar. Som regel är tidpunkten kl 18.30 sista torsdagen i månaden. Dagordning, tider och lokal anslås i entrén till Kommunhuset på Torggatan 12 i Tingsryd, samt annonseras i Smålandsposten och Växjöbladet.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på info@okv.se eller ring 0470 - 322 600.