Primära flikar

Tingsryds kommunfullmäktige 25 september 2017

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Kristoffer Ekvall

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Sven-Erik Svensson, ordf. revisionen

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Sven-Erik Svensson, ordf. revisionen

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Göran Mård (V)

Talare

Martin Uleskog (TIA)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Göran Mård (V)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Göran Mård (V)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Johan Karlson (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Eva Hagelberg (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Eva Hagelberg (C)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Anette Weidenmark (KD)

Talare

Gunnar Engblom (MP)

Talare

Tomas Blomster (S)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Mikael Andersson (C)

Talare

Johan Karlson (C)

Talare

Martin Uleskog (TIA)

Talare

Åke Gummesson (S)

Talare

Anette Weidenmark (KD)

Talare

Björn Elmqvist (C)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Mikael Andersson (C)

Talare

Anette Weidenmark (KD)

Talare

Björn Elmqvist (C)

Talare

Åke Gummesson (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Johan Karlson (C)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Daniel Gustafsson. Ekonomichef

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Göran Mård (V)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Johan Karlson (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Tomas Blomster (S)

Talare

Björn Elmqvist (C)

Talare

Tomas Blomster (S)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Lennart Fohlin (C)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Eva Hagelberg (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Eva Hagelberg (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Johan Johansson (S)

Talare

Eva Hagelberg (C)

Talare

Åke Gummesson (S)

Talare

Johan Karlson (C)

Talare

Martin Uleskog (TIA)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Tomas Blomster (S)

Talare

Johan Johansson (S)

Talare

Eva Hagelberg (C)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Jörgen Forsberg (V)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Carl-Henrik Henmalm (M)

Talare

Barbro Svensson (S)

Mötets öppnande

1. Upprop

Val av Vice ordf.

2. Val av justerare

Justering äger rum på Torggatan 12, Åsnen, torsdag den 28:e september kl. 10.00

Dagordning

3. Information om ny vallag-Marie Sahlberg (M) och Lars Nilsson (C)

4. Revisorerna har ordet

5. Budget, skattesats och låneram 2018 samt ekonomisk plan 2019-2020

Paus

5. Budget, skattesats och låneram 2018 samt ekonomisk plan 2019-2020

Paus

mötet återupptas ca kl 18:00

6. Information om kommunkoncernens affärsplaner och borgensramar

7. Affärsplan 2018-2020 och borgensram 2018 Tingsrydsbostäder AB

Ordförande föredrar

8. Affärsplan 2018-2020 och borgensram 2018 Tingsryds Utveckling och Fastighets AB

Ordförande föredrar

9. Affärsplan 2018-2020 och borgensram 2018 Tingsryds Energi AB

Ordförande föredrar

10. Affärsplan 2018-2020 och borgensram 2018 Stiftelsen Tingsryds bostäder

Ordförande föredrar

11. Affärsplan 2018-2020 och borgensram 2018 Tingsryds Industristiftelse

Ordförande föredrar

12. Tingsryds kommuns strategi för stöd till ideell sektor och arrangörer samt riktlinjer för bidrag

13. Strategi och riktlinjer för sponsring i Tingsryds kommun

14. Redovisning av partistöd 2016 samt godkännande av utbetalning av 2017 års partistöd

15. Översyn av hyror i idrottshallar (anläggningar)

16. Översyn av lokala ordningsföreskrifter för torghandel i Tingsryds kommun

17. Ej verkställda beslut enligt LSS

18. Ej verkställda beslut enligt SoL

19. Medborgarförslag om vänortsutbyte

Medorgarförslag från Växjö, information

20. Inkomna motioner

21. Inkomna interpellationer

22. Inkomna medborgarförslag

23. Ledamöternas frågestund

Mötets avslutning

Starttid: 25/9 kl 15:30

Fullmäktige med 41 ordinarie ledamöter är kommunens högsta beslutande organ och fattar beslut om viktiga och övergripande frågor som rör:

Mål och riktlinjer för verksamheten
Budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor
Nämndernas organisation och verksamhetsformer
Val av ledamöter och ersättare i nämnder och styrelser
Val av revisorer och revisorsersättare
Grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda
Årsredovisning och ansvarsfrihet

Fullmäktige sammanträder 10 gånger under 2017. Sammanträdestiderna hittar du på tingsryd.se

Sammanträdena är öppna för allmänheten. Platsen för sammanträdena varierar. Som regel är tidpunkten kl 18.30 sista torsdagen i månaden. Dagordning, tider och lokal anslås i entrén till Kommunhuset på Torggatan 12 i Tingsryd, samt annonseras i Smålandsposten och Växjöbladet.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på info@okv.se eller ring 0470 - 322 600.