Primära flikar

Tingsryds kommunfullmäktige 27 november 2017

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Kristoffer Ekvall

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Jan Olof Lundén

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Jan Olof Lundén

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Lennart Fohlin (C)

Talare

Johan Karlson (C)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Tomas Blomster (S)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Kristoffer Ekvall

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Cecilia Cato (C)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Eva Hagelberg (C)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Leon Jensen (SD)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Carl-Henrik Henmalm (M)

Talare

Marianne Bergström (KD)

Talare

Carl-Henrik Henmalm (M)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Johan Karlson (C)

Talare

Carl-Henrik Henmalm (M)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Barbro Svensson (S)

Mötets öppnande

1. Upprop

2. Val av justerare

Justering äger rum på Torggatan 12, Åsnen, den 1:e december kl. 09.00

3. Information om arbetsmarknaden i Tingsryds kommun - Robin Rikardsson, Region Kronoberg

4. Allmänhetens frågestund

5. Revisorerna har ordet

6. Beslut om sammanträdestider för kommunfullmäktige 2018

7. Revidering av fullmäktiges riktlinjer för budget och redovisning

8. Reglemente för revisorerna i Tingsryds kommun

9. Uppföljning av köket i Konga

10. Policy om gåvor och minnesgåvor

11. Interpellationsdebatt om jämlikheten på äldreboenden i Tingsryds kommun

12. Entlediganden

13. Fyllnadsval till styrelser och nämnder

12. Entlediganden

13. Fyllnadsval till styrelser och nämnder

14. Val av representant till styrgrupp för bildande av regionalt bolag gällande avfallshantering

15. Inkomna motioner

17. Inkomna medborgarförslag

16. Inkomna interpellationer

18. Ledamöternas frågestund

Mötets avslutning

Starttid: 27/11 kl 18:30

Fullmäktige med 41 ordinarie ledamöter är kommunens högsta beslutande organ och fattar beslut om viktiga och övergripande frågor som rör:

Mål och riktlinjer för verksamheten
Budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor
Nämndernas organisation och verksamhetsformer
Val av ledamöter och ersättare i nämnder och styrelser
Val av revisorer och revisorsersättare
Grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda
Årsredovisning och ansvarsfrihet

Fullmäktige sammanträder 10 gånger under 2017. Sammanträdestiderna hittar du på tingsryd.se

Sammanträdena är öppna för allmänheten. Platsen för sammanträdena varierar. Som regel är tidpunkten kl 18.30 sista torsdagen i månaden. Dagordning, tider och lokal anslås i entrén till Kommunhuset på Torggatan 12 i Tingsryd, samt annonseras i Smålandsposten och Växjöbladet.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på info@okv.se eller ring 0470 - 322 600.