Primära flikar

Tingsryds kommunfullmäktige 18 december 2017

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Kristoffer Ekvall

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Hanna Gaunitz

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Hanna Gaunitz

Talare

Carl-Henrik Henmalm (M)

Talare

Hanna Gaunitz

Talare

Carl-Henrik Henmalm (M)

Talare

Jim Viking

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Ann-Louise Viking

Talare

Carl-Henrik Henmalm (M)

Talare

Ann-Louise Viking

Talare

Carl-Henrik Henmalm (M)

Talare

Ann-Louise Viking

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Jörgen Forsberg (V)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Gunnar Engblom (MP)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Gunnar Engblom (MP)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Johan Karlson (C)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Göran Mård (V)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Gunnar Engblom (MP)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Anette Weidenmark (KD)

Talare

Gunnar Engblom (MP)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Johan Karlson (C)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Jörgen Forsberg (V)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Gunnar Engblom (MP)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Gunnar Engblom (MP)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Gunnar Engblom (MP)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Anette Weidenmark (KD)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Anne-Christin Johansson (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Anne-Christin Johansson (C)

Talare

Johan Karlson (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Martin Uleskog (TIA)

Talare

Cecilia Cato (C)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Kenneth Görtz (M)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Marie-Louise Hilmersson (C)

Talare

Kenneth Görtz (M)

Talare

Barbro Svensson (S)

Mötets öppnande

1. Upprop

2. Val av justerare

Justering äger rum på Torggatan 12, Åsnen, torsdag den 21 december kl. 09.00

3. Allmänhetens frågestund

4. Information om uppförande

Film

4. Information om uppförande

5. Bekräftelse av borgensförbindelse, regressavtal och garantiavtal hos Kommuninvest

6. Revidering av reglemente för partistöd

7. Taxor för miljö- och byggnadsnämnden

8. Externt pris för mat på Konga Allhus

9. Anslutning till kommunalförbundet Sydarkivera

10. Årsredovisning 2016 Linneryds Sparbanks fonder

11. Protokoll över inspektion av kommunens överförmyndarverksamhet

12a. Revidering av bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Tingsryds kommun

12b. Entledigande

13. Fyllnadsval

14. Inkomna motioner

15. Inkomna interpellationer

16. Inkomna medborgarförslag

17. Ledamöternas frågestund

Avtackning

Mötets avslutning

Starttid: 18/12 kl 15:00

Fullmäktige med 41 ordinarie ledamöter är kommunens högsta beslutande organ och fattar beslut om viktiga och övergripande frågor som rör:

Mål och riktlinjer för verksamheten
Budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor
Nämndernas organisation och verksamhetsformer
Val av ledamöter och ersättare i nämnder och styrelser
Val av revisorer och revisorsersättare
Grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda
Årsredovisning och ansvarsfrihet

Fullmäktige sammanträder 10 gånger under 2017. Sammanträdestiderna hittar du på tingsryd.se

Sammanträdena är öppna för allmänheten. Platsen för sammanträdena varierar. Som regel är tidpunkten kl 18.30 sista torsdagen i månaden. Dagordning, tider och lokal anslås i entrén till Kommunhuset på Torggatan 12 i Tingsryd, samt annonseras i Smålandsposten och Växjöbladet.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på info@okv.se eller ring 0470 - 322 600.