Primära flikar

Tingsryds kommunfullmäktige 9 april 2018

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Johan Karlson (C)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Daniel Gustafsson, ekonomichef, tillförordnad kommunchef i Tingsryds kommun

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Martin Hansson. Vård-och omsorgsförvaltningen. Tingsryds Kommun

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Martin Hansson, Förvaltningschef, Vård-och omsorgsförvaltningen, Tingsryds Kommun

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Martin Hansson, Förvaltningschef, Vård-och omsorgsförvaltningen, Tingsryds Kommun

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Martin Hansson, Förvaltningschef, Vård-och omsorgsförvaltningen, Tingsryds Kommun

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Martin Hansson, Förvaltningschef, Vård-och omsorgsförvaltningen, Tingsryds Kommun

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Martin Hansson, Förvaltningschef, Vård-och omsorgsförvaltningen, Tingsryds Kommun

Talare

Patrik Grimmesjö, Bildningschef, Tingsryds kommun

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Daniel Gustafsson, ekonomichef, tillförordnad kommunchef i Tingsryds kommun

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Patrik Grimmesjö, Bildningschef, Tingsryds kommun

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Johan Karlson (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Gunnar Engblom (MP)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Leon Jensen (SD)

Talare

Anette Weidenmark (KD)

Talare

Marie Sohlberg (M)

Talare

Lars Nilsson (C)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Göran Mård (V)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Björn Elmqvist (C)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Sven-Erik Svensson. ordf. revisionen

Talare

Lars Jönsson, KPMG AB

Talare

Sven-Erik Svensson, ordf revisionen

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Göran Mård (V)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Björn Elmqvist (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Anette Weidenmark (KD)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Björn Elmqvist (C)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Björn Elmqvist (C)

Talare

Inge Strandberg (M)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Björn Elmqvist (C)

Talare

Inge Strandberg (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Lennart Fohlin (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Lennart Fohlin (C)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Kristoffer Ekvall

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Anne-Christin Johansson (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Gunnar Engblom (MP)

Talare

Marie Sohlberg (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Barbro Svensson (S)

Mötets öppnande

1. Upprop

2. Val av justerare

Justering planeras äga rum på Torggatan 12, Åsnen, fredag den 13:e april kl. 10.00

3. Utbildning om hat och hot mot förtroendevalda

4. Allmänhetens frågestund

5. Årsredovisning 2017 Tingsryds Utvecklings och Fastighets AB

6. Årsredovisning 2017 Tingsryds Energi AB

7. Årsredovisning 2017 Tingsryds bostäder AB

8. Årsredovisning 2017 Tingsryds Kommunföretag AB

9. Förslag till instruktion för kommunens ombud vid 2018 års bolagsstämma för Tingsryds Kommunföretag AB

10. Val av ombud till 2018 års ordinarie bolagsstämma för Tingsryds Kommunföretag AB

11. Årsredovisning 2017 Tingsryds Industristiftelse

12. Årsredovisning 2017 Stiftelsen Tingsrydsbostäder

13. Årsredovisning 2017 Stiftelsen Tingsryds socialnämnds samfond

14. Årsredovisning 2017 Tingsryds kommun

15. Revisorerna har ordet

16. Beslut om ansvarsfrihet för styrelser och nämnder

Paus

mötet återupptas ca kl 21.20

17. Beslut om nämndernas över- och underskott

18. Försäljning av skogsfastigheterna i Vieboda

19. Försäljning av Korrö- särskilt avseende framtagande av detaljplan

20. Upphävande av uppdrag kostverksamheten

21. Näringslivsstrategi för Tingsryds kommun

22. Medborgarförslag separering gång- och cykelväg Sydostleden Ryd

23. Medborgarförslag gällande utställning för att hedra möbelprofessor Åke Axelsson

24. Motion angående styrdokument för vad som ska redovisas vid köp och försäljning av fastigheter

25. Fyllnadsval av ersättare i TEAB

26. Ändring av val till Almundsryds sparbank

27. Ändring av val till Älmeboda sparbank

28. Beslut om att kvarstå i uppdrag för förtroendevald

Paus

28. Beslut om att kvarstå i uppdrag för förtroendevald

29. Inkomna motioner

30. Inkomna medborgarförslag

31. Inkomna interpellationer

32. Ledamöternas frågestund

Mötets avslut

Starttid: 9/4 kl 18:30

Fullmäktige med 41 ordinarie ledamöter är kommunens högsta beslutande organ och fattar beslut om viktiga och övergripande frågor som rör:

Mål och riktlinjer för verksamheten
Budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor
Nämndernas organisation och verksamhetsformer
Val av ledamöter och ersättare i nämnder och styrelser
Val av revisorer och revisorsersättare
Grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda
Årsredovisning och ansvarsfrihet

Fullmäktige sammanträder 10 gånger under 2017. Sammanträdestiderna hittar du på tingsryd.se

Sammanträdena är öppna för allmänheten. Platsen för sammanträdena varierar. Som regel är tidpunkten kl 18.30 sista torsdagen i månaden. Dagordning, tider och lokal anslås i entrén till Kommunhuset på Torggatan 12 i Tingsryd, samt annonseras i Smålandsposten och Växjöbladet.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på info@okv.se eller ring 0470 - 322 600.