Primära flikar

Tingsryds kommunfullmäktige 7 maj 2018

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Annika Bladh, Länsstyrelsen i Kronobergs län

Talare

Karin Nilsson, Projektledare, Destination Åsnen

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Göran Mård (V)

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Anette Weidenmark (KD)

Talare

Leon Jensen (SD)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Eva Hagelberg (C)

Talare

Tomas Blomster (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Lennart Fohlin (C)

Talare

Johan Karlson (C)

Talare

Björn Elmqvist (C)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Anette Weidenmark (KD)

Talare

Björn Elmqvist (C)

Talare

Leon Jensen (SD)

Talare

Anette Weidenmark (KD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Göran Mård (V)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Anette Weidenmark (KD)

Talare

Björn Elmqvist (C)

Talare

Tomas Blomster (S)

Talare

Johan Karlson (C)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Anette Weidenmark (KD)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Barbro Svensson (S)

Mötets öppnande

1. Upprop

2. Val av justerare

Justering äger förslagsvis rum på Torggatan 12, Åsnen, fredag den 18:e maj kl. 08.00

3. Information från länsstyrelsen om nationalparken Åsnen

4. Allmänhetens frågestund

5. Revisorerna har ordet

6. lnriktningsdebatt budget 2019

Paus

mötet återupptas ca kl 20:15

6. lnriktningsdebatt budget 2019

7. Redovisning av partistöd 2017 samt godkännande av utbetalning av 2018 års partistöd

8. Årsredovisning samordningsförbundet Värend

9. Revidering av förbundsordning Räddningstjänsten Östra Kronoberg

10. Revidering av bolagsordning, aktieägaravtal och ägardirektiv för Kommunassurans AB

11. Val av ombud till bolagsstämma för Södra Småland Avfall och Miljö AB

12. Ny gruppbostad LSS, 13. Upphävande av uppdrag- sammanläggning av hemtjänstområdena

14. Utvärdering intern kontroll 2017

15. Medborgarförslag - trygghetslarm

16. Inkomna motioner

17. Inkomna interpellationer

18. Inkomna medborgarförslag

19. Ledamöternas frågestund

Mötets avslut

Starttid: 7/5 kl 18:30

Fullmäktige med 41 ordinarie ledamöter är kommunens högsta beslutande organ och fattar beslut om viktiga och övergripande frågor som rör:

Mål och riktlinjer för verksamheten
Budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor
Nämndernas organisation och verksamhetsformer
Val av ledamöter och ersättare i nämnder och styrelser
Val av revisorer och revisorsersättare
Grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda
Årsredovisning och ansvarsfrihet

Fullmäktige sammanträder 10 gånger under 2017. Sammanträdestiderna hittar du på tingsryd.se

Sammanträdena är öppna för allmänheten. Platsen för sammanträdena varierar. Som regel är tidpunkten kl 18.30 sista torsdagen i månaden. Dagordning, tider och lokal anslås i entrén till Kommunhuset på Torggatan 12 i Tingsryd, samt annonseras i Smålandsposten och Växjöbladet.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på info@okv.se eller ring 0470 - 322 600.