Primära flikar

Tingsryds kommunfullmäktige 11 juni 2018

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Kristoffer Ekvall

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Emelie Uleskog

Talare

Marie Sohlberg (M)

Talare

Mikael Andersson (C)

Talare

Åke Gummesson (S)

Talare

Emelie Uleskog

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Marie-Louise Hilmersson (C)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Jan-Olof Lunden

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Emelie Uleskog

Talare

Marie Sohlberg (M)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Kristoffer Ekvall

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Oskar Isaksson (S)

Talare

Kristoffer Ekvall

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Anette Weidenmark (KD)

Talare

Kristoffer Ekvall

Talare

Gunnar Engblom (MP)

Talare

Kristoffer Ekvall

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Marie Sohlberg (M)

Talare

Lars Nilsson (C)

Talare

Marie Sohlberg (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Marie Sohlberg (M)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Mikael Andersson (C)

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Marie Sohlberg (M)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Gunnar Engblom (MP)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Barbro Svensson (S)

Mötets öppnande

2. Val av justerare

Justering äger förslagsvis rum på Torggatan 12, Åsnen, fredag den 15:e juni kl. 08.00

1. Upprop

3. Allmänhetens frågestund

4. Utbildning om ny Förvaltningslag

5. Revisorerna har ordet

6. Information från Valnämnden

7. Årsredovisning Räddningstjänsten Östra Kronoberg

8. Förbundsordning Räddningstjänsten Östra Kronoberg

9. Ny förbundsordning Sydarkivera

10. Ny gruppbostad LSS vid fastigheten Nestorn 2

11. Upphävande av uppdrag - sammanläggning av hemtjänstområdena

12. Motion om att personal vid gruppboenden kan nyttja leasade bilar

13. Inkomna motioner

14. Inkomna interpellationer

15. Inkomna medborgarförslag

17. Godkännande av investering om och tillbyggnad av Dackeskolan

Information, bevattningsförbud

18. Valfråga

19. Ledamöternas frågestund

Mötets avslutning

Starttid: 11/6 kl 18:30

Fullmäktige med 41 ordinarie ledamöter är kommunens högsta beslutande organ och fattar beslut om viktiga och övergripande frågor som rör:

Mål och riktlinjer för verksamheten
Budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor
Nämndernas organisation och verksamhetsformer
Val av ledamöter och ersättare i nämnder och styrelser
Val av revisorer och revisorsersättare
Grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda
Årsredovisning och ansvarsfrihet

Fullmäktige sammanträder 10 gånger under 2017. Sammanträdestiderna hittar du på tingsryd.se

Sammanträdena är öppna för allmänheten. Platsen för sammanträdena varierar. Som regel är tidpunkten kl 18.30 sista torsdagen i månaden. Dagordning, tider och lokal anslås i entrén till Kommunhuset på Torggatan 12 i Tingsryd, samt annonseras i Smålandsposten och Växjöbladet.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på info@okv.se eller ring 0470 - 322 600.