Primära flikar

Tingsryds kommunfullmäktige 3 september 2018

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Sven Olof Krister Karlborg

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Tobias Holmqvist

Talare

Åke Gummesson (S)

Talare

Tobias Holmqvist

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Christer Tinel

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Ann-Louise Viking

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Camilla Nielsen

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Camilla Nielsen

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Tobias Holmqvist

Talare

Anette Weidenmark (KD)

Talare

Christer Tinel

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Camilla Norrman. Miljö- och byggnadschef. Tingsryds kommun

Talare

Johanna Lindqvist. Planarkitekt.

Talare

Anne-Christin Johansson (C)

Talare

Johanna Lindqvist. Planarkitekt.

Talare

Anne-Christin Johansson (C)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Anette Weidenmark (KD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Göran Mård (V)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Johan Karlson (C)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Anette Weidenmark (KD)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Göran Mård (V)

Talare

Johan Karlson (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Anette Weidenmark (KD)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Göran Mård (V)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Eva Hagelberg (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Eva Hagelberg (C)

Talare

Tomas Blomster (S)

Talare

Johan Johansson (S)

Talare

Håkan Karlsson (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Åke Gummesson (S)

Talare

Anette Weidenmark (KD)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Anette Weidenmark (KD)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Johan Karlson (C)

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Leon Jensen (SD)

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Lennart Fohlin (C)

Talare

Marie Fransson (M)

Talare

Gunilla Lundström (S)

Talare

Gunilla Svensson (S)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Göran Mård (V)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Gunilla Lundström (S)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Anne-Christin Johansson (C)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Jörgen Forsberg (V)

Talare

Anette Weidenmark (KD)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Mikael Andersson (C)

Talare

Eva Hagelberg (C)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Eva Hagelberg (C)

Talare

Mikael Andersson (C)

Talare

Anette Weidenmark (KD)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Eva Hagelberg (C)

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Eva Hagelberg (C)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Johan Karlson (C)

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Eva Hagelberg (C)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Eva Hagelberg (C)

Talare

Willy Karlsson (M)

Talare

Anette Weidenmark (KD)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Barbro Svensson (S)

Mötets öppnande

1. Upprop

2. Val av justerare

Justering äger förslagsvis rum på Torggatan 12, Åsnen, fredag den 7:e september kl. 08.00

3. Allmänhetens frågestund

4. Revisorerna har ordet

5. Förslag till Översiktsplan för Tingsryds kommun

6. Bostadsförsörjningsprogram med riktlinjer för bostadsbyggande för Tingsryds kommun

7. Strategiskt inriktningsbeslut för ny arena

Paus

7. Strategiskt inriktningsbeslut för ny arena

Paus

7. Strategiskt inriktningsbeslut för ny arena

8. Val av interimsdirektion för Räddningstjänsten Östra Kronoberg

9. Beslut om samverkan i gemensam överförmyndarnämnd för Alvesta, Lessebo, Tingsryds och Växjö kommuner

10. Motion om mötesplats/träffpunkt i Urshult

11. Motion om mer rörelse i skolan

12. Motion angående praktikplatser för nyanlända

13. Motion om att personal vid gruppboenden kan nyttja leasade bilar

Paus

13. Motion om att personal vid gruppboenden kan nyttja leasade bilar

14. Motion om översyn av likabehandlingsprincip av transport av avliden

15. Förändring av borgensvillkor för Tingsryds AIF

16. Angående måltider i Linneryd

17. Inriktningsbeslut om familjecentral i Tingsryds kommun

18. Inriktningsbeslut för "Barnens bästa" i Kronobergs län

19. Delårsrapport 1 : 2018 Tingsryds kommun

20. Delårsrapport 1: 2018 Tingsryds Utveckling och Fastighets AB

21. Delårsrapport 1: 2018 Tingsryds bostäder AB

22. Delårsrapport 1: 2018 Tingsryds Energi AB

23. Delårsrapport 1: 2018 Stiftelsen Tingsryds bostäder

24. Delårsrapport 1 : 2018 Tingsryds industristiftelse

25. Delårsrapport 1 : 2018 Tingsryds Kommunföretag AB

26. Årsredovisning 2017 Sydarkivera

27. Årsredovisning 2017 VoB Kronoberg

28. Inkomna motioner

30. Inkomna medborgarförslag

28. Inkomna motioner

30. Inkomna medborgarförslag

29. Inkomna interpellationer

30. Inkomna medborgarförslag

31. Ledamöternas frågestund

Mötets avslut

Mötet börjar 3/9 kl 18:30

Fullmäktige med 41 ordinarie ledamöter är kommunens högsta beslutande organ och fattar beslut om viktiga och övergripande frågor som rör:

Mål och riktlinjer för verksamheten Budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor Nämndernas organisation och verksamhetsformer Val av ledamöter och ersättare i nämnder och styrelser Val av revisorer och revisorsersättare Grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda Årsredovisning och ansvarsfrihet

Fullmäktige sammanträder 11 gånger per år. Sammanträdestiderna hittar du på tingsryd.se

Sammanträdena är öppna för allmänheten. Platsen för sammanträdena varierar. Som regel är tidpunkten kl 18.30 sista torsdagen i månaden. Dagordning, tider och lokal anslås i entrén till Kommunhuset på Torggatan 12 i Tingsryd, samt annonseras i Smålandsposten och Växjöbladet.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på info@okv.se eller ring 0470 - 322 600.