Primära flikar

Tingsryds kommunfullmäktige 12 november 2018

Talare

Göran Mård (V)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Göran Mård (V)

Talare

Marie Fransson (M)

Talare

Göran Mård (V)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Göran Mård (V)

Talare

Cecilia Cato (C)

Talare

Göran Mård (V)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Sven-Erik Svensson, ordf. revisionen

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Sven-Erik Svensson, ordf revisionen

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Tomas Blomster (S)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Göran Mård (V)

Talare

Tomas Blomster (S)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Göran Mård (V)

Talare

Anette Weidenmark (KD)

Talare

Anders Gustavsson (KD)

Talare

Jim Viking (SD)

Talare

Janita Ingegerd Karlsson (SD)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Janita Ingegerd Karlsson (SD)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Björn Elmqvist (C)

Talare

Martin Nord (SD)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Tomas Blomster (S)

Talare

Kristina Brovall (V)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Marie-Louise Hilmersson (C)

Talare

Kristina Brovall (V)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Ann-Louise Viking (SD)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Göran Mård (V)

Talare

Anette Weidenmark (KD)

Talare

Ann-Louise Viking (SD)

Talare

Göran Mård (V)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Ann-Louise Viking (SD)

Talare

Kristina Brovall (V)

Talare

Christian Vad (M)

Talare

Jan Popovski (KD)

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Lasse Henglander (S)

Talare

Anette Weidenmark (KD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Björn Elmqvist (C)

Talare

Ann-Louise Viking (SD)

Talare

Tomas Blomster (S)

Talare

Mikael Andersson (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Marie Fransson (M)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Ann-Louise Viking (SD)

Talare

Göran Mård (V)

Talare

Tomas Blomster (S)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Roger Rydberg (SD)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Roger Rydberg (SD)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Göran Mård (V)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Anette Weidenmark (KD)

Talare

Mikael Andersson (C)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Ann-Louise Viking (SD)

Talare

Johan Karlson (C)

Talare

Björn Elmqvist (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Christian Vad (M)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Kristina Brovall (V)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Anette Weidenmark (KD)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Ann-Louise Viking (SD)

Talare

Göran Mård (V)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Göran Mård (V)

Talare

Björn Elmqvist (C)

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Lennart Fohlin (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Cecilia Cato (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Mikael Andersson (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Johan Karlson (C)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Camila

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Janita Ingegerd Karlsson (SD)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Janita Ingegerd Karlsson (SD)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Jörgen Wijk

Mötets öppnande

1. Upprop

2. Val av justerare tillika rösträknare

Justering äger förslagsvis rum på Torggatan 12, Åsnen, måndag den 19:e november kl. 09.00

3. Val av ordförande, 1:e vice ordförande samt 2:e vice ordförande i kommunfullmäktige

4. Revisorerna har ordet

5. Delårsrapport 2:2018, Tingsryds kommun

6. Delårsrapport 2:2018, Tingsrdys Utveckling och Fastighets AB

7. Delårsrapport 2:2018, Tingsryds Energi AB

8. Delårsrapport 2:2018, Tingsrydsbostäder AB

9. Delårsrappport 2:2018 Tingsryds Kommunföretag AB

10. Delårsrapport 2:2018, Stiftelsen Tingsryds bostäder

11. Delårsrapport 2:2018, Tingsryds Industristiftelse

12. Budget, skattesats och låneram 2019 samt ekonomisk plan 2020-2021

Paus

mötet återupptas ca kl 17:55

12. Budget, skattesats och låneram 2019 samt ekonomisk plan 2020-2021

Paus

mötet återupptas ca kl 18:50

13. Information om kommunkoncernens affärsplaner och borgensramar

14. Affärsplan 2019-2021 och borgensram 2019, Tingsryds Utveckling och Fastighet AB

15. Affärsplan 2019-2021 och borgensram 2019, Tingsryds Energi AB

16. Affärsplan 2019-2021 och borgensram 2019, Tingsrydbostäder AB

17. Affärsplan 2019-2021 och borgensram 2019, Stiftelsen Tingsrydsbostäder

18. Affärsplan 2019-2021 och borgensram 2019, Industristiftelsen

19. Avfallsföreskrifter Tingsryds kommun

20. Renhållningstaxa Tingsryds kommun

21. Beslut om budgetmedel för projektet Torget i Ryd

22. Försäljning av fastigheten Rävemåla 1 :58

23. Remissvar samordning av pappersarkiv - analog slutarkivering

24. Strategiskt inriktningsbeslut för ny arena

Paus

möteråterupptas ca kl 20.35

25. Revidering av reglemente för kommunstyrelse och nämnder i Tingsryds kommun

26. Revidering av bestämmelser om ekonomisk ersättning för förtroendevalda i Tingsryds kommun

27. Sammanträdestider 2019 för kommunfullmäktige, nämnder, styrelser och utskott

28. Motion om att skolan ska vara en trygg arbetsplats för elever och personal

29. Motion om att införa internet vid kommunens särskilda boenden och gruppboenden

30. Medborgarförslag om filialbibliotek på Lindegården

31. Inkomna motioner

32. Inkomna interpellationer

33. Inkomna medborgarförslag

34. Motioner och medborgarförslag äldre än sex månader

Entledigande

35. Ledamöternas frågestund

Mötets avslutning

Mötet börjar 12/11 kl 15:00

Fullmäktige med 41 ordinarie ledamöter är kommunens högsta beslutande organ och fattar beslut om viktiga och övergripande frågor som rör:

Mål och riktlinjer för verksamheten Budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor Nämndernas organisation och verksamhetsformer Val av ledamöter och ersättare i nämnder och styrelser Val av revisorer och revisorsersättare Grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda Årsredovisning och ansvarsfrihet

Fullmäktige sammanträder 11 gånger per år. Sammanträdestiderna hittar du på tingsryd.se

Sammanträdena är öppna för allmänheten. Platsen för sammanträdena varierar. Som regel är tidpunkten kl 18.30 sista torsdagen i månaden. Dagordning, tider och lokal anslås i entrén till Kommunhuset på Torggatan 12 i Tingsryd, samt annonseras i Smålandsposten och Växjöbladet.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på info@okv.se eller ring 0470 - 322 600.