Primära flikar

Tingsryds kommunfullmäktige 8 april 2019

Talare

Gunilla Svensson (S)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Gunilla Svensson (S)

Talare

Åsa Svensson, Emma Collin

Talare

Gunilla Svensson (S)

Talare

Jan-Henrik Lothigius ,Christer Kratz, Kommunchef, Tingsryds Kommun

Talare

Björn Elmqvist (C)

Talare

Jan-Henrik Lothigius

Talare

Magnus Carlberg (S), Martin Hansson, Förvaltningschef, Vård-och omsorgsförvaltningen, Tingsryds Kommun

Talare

Marie Fransson (M), Patrik Grimmesjö, Bildningschef, Tingsryds kommun

Talare

Ann-Christin Johansson (C)

Talare

Patrik Grimmesjö, Bildningschef, Tingsryds kommun

Talare

Ann-Christin Johansson (C)

Talare

Patrik Grimmesjö, Bildningschef, Tingsryds kommun

Talare

Christian Ward (M), Carina Nordman, Miljö- och byggnadschef. Tingsryds kommun

Talare

Mikael Jeansson (S), Christer Kratz, Kommunchef, Tingsryds Kommun, Jan-Henrik Lothigius

Talare

Gunilla Svensson (S)

Talare

Sven-Erik Svensson, ordf. revisionen

Talare

Gunilla Svensson (S)

Talare

Sven-Erik Svensson, ordf. revisionen

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Sven-Erik Svensson, ordf. revisionen

Talare

Gunilla Svensson (S)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Gunilla Svensson (S)

Talare

Gunilla Svensson (S)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Gunilla Svensson (S)

Talare

Göran Mård (V)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Göran Mård (V)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Mikael Andersson (C)

Talare

Gunilla Svensson (S)

Talare

Cecilia Cato (C)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Ann-Louise Viking (SD)

Talare

Marie Fransson (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Jan Popovski (KD)

Talare

Gunilla Svensson (S)

Talare

Björn Elmqvist (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Lennart Fohlin (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Gunilla Svensson (S)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Gunilla Svensson (S)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Gunilla Svensson (S)

Talare

Ann-Louise Viking (SD)

Talare

Gunilla Svensson (S)

Talare

Marie-Louise Hilmersson (C)

Talare

Gunilla Svensson (S)

Talare

Ingegerd Carlsson (SD)

Talare

Gunilla Svensson (S)

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Gunilla Svensson (S)

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Gunilla Svensson (S)

Talare

Johan Karlsson (C)

Talare

Marie Fransson (M)

Talare

Mikael Andersson (C)

Talare

Cecilia Cato (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Ann-Louise Viking (SD)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Ann-Louise Viking (SD)

Talare

Marie-Louise Hilmersson (C)

Talare

Gunilla Svensson (S)

Mötets öppnande

1. Upprop

Genomgång av ärenden

2. Val av justerare

Justering äger förslagsvis rum fredagen den 12 april kl. 15.00, Torggatan 12

3. Allmänhetens frågestund

4. Information från de kommunala verksamheterna

5. Årsredovisning 2018 Tingsryds energi AB

6. Årsredovisning 2018 Tingsryds Utveckling och Fastighets AB

7. Årsredovisning 2018 Tingsrydsbostäder AB

8. Årsredovisning 2018 Tingsryds kommunföretag AB

9. Förslag till instruktion för kommunens ombud vid 2019 års ordinarie bolagsstämma för Tingsryds kommunföretag AB

10. Årsredovisning 2018 Tingsryds Industristiftelse

11. Årsredovisning 2018 Stiftelsen Tingsryds bostäder

12. Muntlig redovisning av ordförande i nämnder samt förvaltningschefer gällande årsredovisning 2018 Tingsryds kommun

13. Revisorerna har ordet

14. Beslut om nämndernas över- och underskott 2018

15. Årsredovisning 2018 Tingsryds kommun

16. Beslut om ansvarsfrihet för styrelser och nämnder

17. Åtgärdsplan negativt balanskravsresultat 2018

Paus

mötet återupptas ca kl 18:00

18. Medborgarförslag om cykel- och gångväg mellan Älmeboda och Rävemåla

19. Medborgarförslag om byggnation av gymnastiksal i Urshult

20. Medborgarförslag om att använda pengarna från försäljning av fastigheterna Vieboda till att bygga bostäder i Linneryd

21. Motion om att vinsten från försäljningen av skogsfastigheterna i Vieboda ska tillföras Tingsrydsbostäder för att återinvesteras i bostäder

22. Motion om skolbiblioteken i Tingsryds kommun

23. Motion om musik på skolans toaletter

24. Externa taxor gatu- och parkenheten 2019

25. Taxa för tömning av enskilda brunnar 2019

26. Revidering av reglemente kommunala pensionärsrådet

27. Bestämmelser om omställningsstöd, pension samt familjeskydd till förtroendevalda

28. Revidering av förbundsordning för Räddningstjänsten Östra Kronoberg

29. Revidering av reglemente för Räddningstjänsten Östra Kronoberg

30. Inkomna motioner

31. Inkomna interpellationer

32. Inkomna medborgarförslag

33. Val av styrelse för Tingsryds kommunföretag AB

34. Val av ombud för Tingsryds kommunföretag AB:s bolagsstämma

35. Meddelanden

36. Ledamöternas frågestund

Mötets avslut

Mötet börjar 8/4 kl 15:00

Fullmäktige med 41 ordinarie ledamöter är kommunens högsta beslutande organ och fattar beslut om viktiga och övergripande frågor som rör:

Mål och riktlinjer för verksamheten Budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor Nämndernas organisation och verksamhetsformer Val av ledamöter och ersättare i nämnder och styrelser Val av revisorer och revisorsersättare Grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda Årsredovisning och ansvarsfrihet

Fullmäktige sammanträder 11 gånger per år. Sammanträdestiderna hittar du på tingsryd.se

Sammanträdena är öppna för allmänheten. Platsen för sammanträdena varierar. Som regel är tidpunkten kl 18.30 första måndagen i månaden. Dagordning, tider och lokal anslås i entrén till Kommunhuset på Torggatan 12 i Tingsryd, samt annonseras i Smålandsposten och Växjöbladet.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på info@okv.se eller ring 0470 - 322 600.