Primära flikar

Tingsryds kommunfullmäktige 6 maj 2019

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Christer Kratz, Kommunchef, Tingsryds Kommun

Talare

Lasse Nykvist, kommunkompassen, SKL

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Ann-Louise Viking (SD)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Anette Weidenmark (KD)

Talare

Göran Mård (V)

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Christoffer Svensson (S)

Talare

Marina Thyborn (M)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Anette Weidenmark (KD)

Talare

Cecilia Cato (C)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Anette Weidenmark (KD)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Anette Weidenmark (KD)

Talare

Martin Uleskog (TIA)

Talare

Ann-Louise Viking (SD)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Ann-Louise Viking (SD)

Talare

Martin Uleskog (TIA)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Anders Gustavsson (KD)

Talare

Stefan de Goede (KD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Stefan de Goede (KD)

Talare

Björn Elmqvist (C)

Talare

Lennart Fohlin (C)

Talare

Eva Hagelberg (C)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Johan Johansson (S)

Talare

Göran Mård (V)

Talare

Ann-Louise Viking (SD)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Christian Ward (M)

Talare

Tommy Fransson (M)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Johan Karlson (C)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Ingegerd Carlsson (SD)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Ingegerd Carlsson (SD)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Ann-Louise Viking (SD)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Ann-Louise Viking (SD)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Johan Karlson (C)

Talare

Anette Weidenmark (KD)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Kristina Brovall (V)

Talare

Tomas Blomster (S)

Talare

Anette Weidenmark (KD)

Talare

Tomas Blomster (S)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Mikael Håkansson (M)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Tommy Fransson (M)

Talare

Christian Ward (M)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Eva Hagelberg (C)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Kristina Brovall (V)

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Göran Mård (V)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Anette Weidenmark (KD)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Cecilia Cato (C)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Johan Karlson (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Johan Karlson (C)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Ann-Louise Viking (SD)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Ann-Louise Viking (SD)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Cecilia Cato (C)

Talare

Stefan de Goede (KD)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Cecilia Cato (C)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Ann-Louise Viking (SD)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Martin Uleskog (TIA)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Johan Karlson (C)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Johan Karlson (C)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Mikael Håkansson (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Kristina Brovall (V)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Karin Olsson (M)

Mötets öppnande

1. Upprop

Genomgång av det som finns i mapparna

2. Val av justerare

Justering äger förslagsvis rum måndagen den 13 maj kl. 09.00 på Torggatan 12 i Tingsryd.

3. Redovisning av Tingsryds kommuns medverkan i Kommunkompassen

Paus

Mötet återupptas ca kl 17:10

3. Redovisning av Tingsryds kommuns medverkan i Kommunkompassen

4. Fullmäktiges inriktningsdebatt inför Budget 2020

Paus

Mötet återupptas ca kl 19:30

5. Revisorerna har ordet

6. Medborgarförslag om företagslots

7. Medborgarförslag om att flytta bryggan vid badplatsen Nabben mot stranden

8. Motion om utredning för att reglera vattenflödet ur Fiskestadsjön samt om översyn för kommunens samtliga sjöar och vattendrag

9. Tingsryds kommuns arbete med framtagande av lokala miljömål samt arbetet med de globala målen, Agenda 2030

10. Motion om framtagande av miljöprogram och utbildningsdag i miljöfrågor för Tingsryds kommun

11. Motion om belysning i Väckelsång

12. Redovisning av partistöd 2018 samt godkännande av utbetalning av 2019 års partistöd

13. Justering av måltidspriser 2019

14. Inrättande av kommunalt funktions- och anhörigråd

15. Tingsryds Rid- och Körklubbs ansökan om kommunal borgen och bidrag till investeringar

16. Redovisning av icke verkställda beslut vård- och omsorgsnämnden

17. Val av nämndemän i Växjö Tingsrätt

18. Begäran om entledigande

19. Val av huvudman för Älmeboda sparbanksstiftelse

20. Inkomna motioner

21. Inkomna interpellationer

22. Inkomna medborgarförslag

23. Meddelanden

24. Ledamöternas frågestund

Mötets avslut

Mötet börjar 6/5 kl 15:00

Fullmäktige med 41 ordinarie ledamöter är kommunens högsta beslutande organ och fattar beslut om viktiga och övergripande frågor som rör:

Mål och riktlinjer för verksamheten Budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor Nämndernas organisation och verksamhetsformer Val av ledamöter och ersättare i nämnder och styrelser Val av revisorer och revisorsersättare Grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda Årsredovisning och ansvarsfrihet

Fullmäktige sammanträder 11 gånger per år. Sammanträdestiderna hittar du på tingsryd.se

Sammanträdena är öppna för allmänheten. Platsen för sammanträdena varierar. Som regel är tidpunkten kl 18.30 första måndagen i månaden. Dagordning, tider och lokal anslås i entrén till Kommunhuset på Torggatan 12 i Tingsryd, samt annonseras i Smålandsposten och Växjöbladet.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på info@okv.se eller ring 0470 - 322 600.