Primära flikar

Tingsryds kommunfullmäktige 2 september 2019

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Britta Karlsson

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Jan Olof Lundén

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Mikael Andersson (C)

Talare

Anette Weidenmark (KD)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Anette Weidenmark (KD)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Göran Mård (V)

Talare

Ted Strand (SD)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Göran Mård (V)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Mikael Andersson (C)

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Ted Strand (SD)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Anette Weidenmark (KD)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Johan Karlsson (C)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Ingegerd Carlsson (SD)

Talare

Björn Elmqvist (C)

Talare

Anette Weidenmark (KD)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Mikael Andersson (C)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Mikael Andersson (C)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Björn Elmqvist (C)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Björn Elmqvist (C)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Johan Karlsson (C)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Björn Elmqvist (C)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Ted Strand (SD)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Johan Karlsson (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Mikael Andersson (C)

Talare

Björn Elmqvist (C)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Björn Elmqvist (C)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Christian Ward (M)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Lennart Fohlin (C)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Anette Weidenmark (KD)

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Ted Strand (SD)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Marie Fransson (M)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Lennart Fohlin (C)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Kristina Brovall (V)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Christian Ward (M)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Eva Hagelberg (C)

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Eva Hagelberg (C)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Eva Hagelberg (C)

Talare

Björn Elmqvist (C)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Kristina Brovall (V)

Talare

Björn Elmqvist (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Eva Hagelberg (C)

Talare

Christian Ward (M)

Talare

Björn Elmqvist (C)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Eva Hagelberg (C)

Talare

Marie Fransson (M)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Ted Strand (SD)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Martin Uleskog (TIA)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Ingegerd Carlsson (SD)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Marie Fransson (M)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Anette Weidenmark (KD)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Anette Weidenmark (KD)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Anette Weidenmark (KD)

Talare

Karin Olsson (M)

Mötets öppnande

1. Upprop

2. Val av justerare

Justering äger förslagsvis rum den 6 september på Torggatan 12 i Tingsryd

3. Allmänhetens frågestund

4. Revisorerna har ordet

5. Vård- och omsorgsnämndens äskande om tilläggsbudget från kommunens prognostiserade överskott för skatteintäkter och utjämning 2019

6. Vård- och omsorgsnämndens handlingsplan för budget i balans – Taxor och avgifter

7. Budget, skattesats och låneram för 2020 samt ekonomisk plan för åren 2021-2022

Paus

mötet återupptas ca kl 17.40

7. Budget, skattesats och låneram för 2020 samt ekonomisk plan för åren 2021-2022

Paus

mötet återupptas ca kl 18.25

8. Information om kommunkoncernens affärsplaner och borgensramar

9. Affärsplan 2020-2022 och borgensram 2020 Tingsryds Energi AB

10. Affärsplan 2020-2022 och borgensram 2020 Tingsryds Utveckling och Fastighets AB

11. Affärsplan 2020-2022 och borgensram 2020 Tingsrydsbostäder AB

12. Affärsplan 2020-2022 och borgensram 2020 Stiftelsen Tingsrydsbostäder

13. Affärsplan 2020-2022 och borgensram 2020 Tingsryds industristiftelse

14. Förslag till förändring av taxa miljöbalken

14. Justering av måltidspriser för pensionärer

16. Årsredovisning Korröstiftelsen 2018

17. Årsredovisning Tingsryds socialnämnds samfond 2018

18. Årsredovisning Tingsryds AIF 2018/2019

19. Medborgarförslag om fritidsgård för personer med funktionsnedsättning

20. Medborgarförslag om stöd till ideella föreningsbibliotek

21. Medborgarförslag om att sprida kunskap om förintelsen, antisemitism och rasism till kommunens elever

22. Motion om att anlägga en strand vid södra kajen i Urshult

23. Motion om att personal vid gruppboenden ska kunna nyttja leasade bilar

Paus

mötet återupptas ca kl 19.40

23. Motion om att personal vid gruppboenden ska kunna nyttja leasade bilar

24. Motion om bostäder för pedagoger

25. Motion gällande måltider till kommunens elever i andra kommuner

26. Inkomna motioner

27. Inkomna interpellationer

28. Inkomna medborgarförslag

29. Begäran om entledigande

30. Val

31. Meddelanden

32. Ledamöternas frågestund

Mötets avslutning

Mötet börjar 2/9 kl 15:00

Fullmäktige med 41 ordinarie ledamöter är kommunens högsta beslutande organ och fattar beslut om viktiga och övergripande frågor som rör:

Mål och riktlinjer för verksamheten Budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor Nämndernas organisation och verksamhetsformer Val av ledamöter och ersättare i nämnder och styrelser Val av revisorer och revisorsersättare Grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda Årsredovisning och ansvarsfrihet

Fullmäktige sammanträder 11 gånger per år. Sammanträdestiderna hittar du på tingsryd.se

Sammanträdena är öppna för allmänheten. Platsen för sammanträdena varierar. Som regel är tidpunkten kl 18.30 första måndagen i månaden. Dagordning, tider och lokal anslås i entrén till Kommunhuset på Torggatan 12 i Tingsryd, samt annonseras i Smålandsposten och Växjöbladet.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på info@okv.se eller ring 0470 - 322 600.