Primära flikar

Tingsryds kommunfullmäktige 9 december 2019

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Mia Öberg

Talare

Marie Fransson (M)

Talare

Gunilla Gustafsson (S)

Talare

Marie Fransson (M)

Talare

Emmeli Uleskog (TIA)

Talare

Mikael Andersson (C)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Johan Vintén

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Johan Vintén

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Björn Elmqvist (C)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Marie-Louise Hilmersson (C)

Talare

Karin Olsson (M)

1. Mötets öppnande och upprop

2. Val av justerare

3. Anmälan av jäv

4. Allmänhetens frågestund

5. Information från de kommunala verksamheterna

6. Revisorerna har ordet

7. Beslut om sammanträdesplan för år 2020

8. Fastställande av renhållningstaxa för Tingsryds kommun år 2020

9. Revidering av VA-taxa för år 2020

10. Revidering av bestämmelser för ersättning för förtroendevalda

11. Beslut om förslag till förändrad utskottsorganisation under kommunstyrelsen i Tingsryds kommun

12. Beslut om förslag till omorganisation gällande överföring av kulturfrågor från kommunstyrelsen till bildningsnämnden

13. Revidering av reglemente för kommunstyrelse och nämnder

14. Delårsrapport per augusti 2019 för Räddningstjänsten Östra Kronoberg

15. Godkännande av ny medlem och antagande av ny förbundsordning för samordningsförbundet Värend

16. Beslut om avgifter inom vård- och omsorg år 2020

17. Ändring av detaljplan Ryd 4:3 och del av Ryd 1:89

18. Godkännande av krierier för försäljning av fastigheten Kurrebo-Sånnahult 2:3

19. Inkomna motioner

20. Inkomna interpellationer

21. Inkomna medborgarförslag

22. Begäran om entledigande

23. Meddelanden

Mötets avslutning

Mötet börjar 9/12 kl 15:00

Fullmäktige med 41 ordinarie ledamöter är kommunens högsta beslutande organ och fattar beslut om viktiga och övergripande frågor som rör:

Mål och riktlinjer för verksamheten Budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor Nämndernas organisation och verksamhetsformer Val av ledamöter och ersättare i nämnder och styrelser Val av revisorer och revisorsersättare Grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda Årsredovisning och ansvarsfrihet

Fullmäktige sammanträder 11 gånger per år. Sammanträdestiderna hittar du på tingsryd.se

Sammanträdena är öppna för allmänheten. Platsen för sammanträdena varierar. Som regel är tidpunkten kl 18.30 första måndagen i månaden. Dagordning, tider och lokal anslås i entrén till Kommunhuset på Torggatan 12 i Tingsryd, samt annonseras i Smålandsposten och Växjöbladet.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på info@okv.se eller ring 0470 - 322 600.