Primära flikar

Tingsryds kommunfullmäktige 3 februari 2020

Talare

Gunilla Svensson (S)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Gunilla Svensson (S)

Talare

Marie Fransson (M)

Talare

Gunilla Svensson (S)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Bodil Persson

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Jan-Olof Lundé

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Jan-Olof Lundé

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Jan-Olof Lundé

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Henrik Molin

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Henrik Molin

Talare

Marie Fransson (M)

Talare

Josefine Uleskog

Talare

Marie Fransson (M)

Talare

Henrik Molin

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Marie Fransson (M)

Talare

Henrik Molin

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Henrik Molin

Talare

Marie Fransson (M)

Talare

Josefine Uleskog

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Mikael Andersson (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Björn Elmqvist (C)

Talare

Göran Mård (V)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Ann-Louise Viking (SD)

Talare

Johan Karlson (C)

Talare

Anette Weidenmark (KD)

Talare

Emmeli Uleskog (TIA)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Eva Hagelberg (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Yvonne Storm (M)

Talare

Mikael Andersson (C)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Björn Elmqvist (C)

Talare

Lennart Fohlin (C)

Talare

Anette Weidenmark (KD)

Talare

Marie Fransson (M)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Johan Karlson (C)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Mikael Andersson (C)

Talare

Björn Elmqvist (C)

Talare

Marie Fransson (M)

Talare

Emmeli Uleskog (TIA)

Talare

Yvonne Storm (M)

Talare

Göran Mård (V)

Talare

Marie Fransson (M)

Talare

Emmeli Uleskog (TIA)

Talare

Marie Fransson (M)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Marie Fransson (M)

Talare

Christian Ward (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Anette Weidenmark (KD)

Talare

Ann-Louise Viking (SD)

Talare

Marie Fransson (M)

Talare

Ann-Louise Viking (SD)

Talare

Marie Fransson (M)

Talare

Marina Thyborn (M)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Marina Thyborn (M)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Björn Elmqvist (C)

Talare

Yvonne Storm (M)

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Björn Elmqvist (C)

Talare

Yvonne Storm (M)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Ann-Louise Viking (SD)

Talare

Jim Viking (SD)

Talare

Anette Weidenmark (KD)

Talare

Emmeli Uleskog (TIA)

Talare

Anette Weidenmark (KD)

Talare

Emmeli Uleskog (TIA)

Talare

Marie Fransson (M)

Talare

Christian Ward (M)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Göran Mård (V)

Talare

Mikael Andersson (C)

Talare

Björn Elmqvist (C)

Talare

Anette Weidenmark (KD)

Talare

Ann-Louise Viking (SD)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Emmeli Uleskog (TIA)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Göran Mård (V)

Talare

Mikael Andersson (C)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Gunilla Gustafsson (S)

Talare

Emmeli Uleskog (TIA)

Talare

Ted Strand (SD)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Christian Ward (M)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Emmeli Uleskog (TIA)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Tommy Fransson (M)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Johan Karlson (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Yvonne Storm (M)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

1. Mötets öppnande och upprop

2. Val av justerare

3. Anmälan av jäv

4. Begäran om entledigande

5. Val av ordförande i kommunfullmäktige

6. Allmänhetens frågestund

7. Revisorerna har ordet

8. Interpellation gällande driftkostnad för ny arena - ställd av Mikael Andersson (C) till Mikael Jeansson (S)

Paus

mötet återupptas ca kl 20.15

9. Interpellation gällande driftkostnad för ny arena - ställd av Magnus Carlberg (S) till Anna Johansson (C)

10. Godkännande av sotningstaxa för år 2020 för Tingsryds kommun

11. Fastställande av plan för Tingsryds kommuns arbete med krisberedskap mandatperioden 2019-2022

12. Revidering av förbundsordning för kommunalförbundet VoB Kronoberg år 2020

13. Svar på motion (C) om att göra Örmoskolan till en F-6 skola

Paus

mötet återupptas ca kl 21.30

13. Svar på motion (C) om att göra Örmoskolan till en F-6 skola

14. Svar på motion (V) om F-6 skola i Konga

15. Svar på medborgarförslag om att införa F-6 på Örmoskolan

16. Inkomna motioner

17. Inkomna interpellationer

18. Inkomna medborgarförslag

19. Meddelanden

20. Ledamöternas frågestund

Mötets avslutning

Mötet börjar 3/2 kl 18:30

Fullmäktige med 41 ordinarie ledamöter är kommunens högsta beslutande organ och fattar beslut om viktiga och övergripande frågor som rör:

Mål och riktlinjer för verksamheten Budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor Nämndernas organisation och verksamhetsformer Val av ledamöter och ersättare i nämnder och styrelser Val av revisorer och revisorsersättare Grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda Årsredovisning och ansvarsfrihet

Fullmäktige sammanträder 11 gånger per år. Sammanträdestiderna hittar du på tingsryd.se

Sammanträdena är öppna för allmänheten. Platsen för sammanträdena varierar. Som regel är tidpunkten kl 18.30 första måndagen i månaden. Dagordning, tider och lokal anslås i entrén till Kommunhuset på Torggatan 12 i Tingsryd, samt annonseras i Smålandsposten och Växjöbladet.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på info@okv.se eller ring 0470 - 322 600.