Primära flikar

Tingsryds kommunfullmäktige 9 mars 2020

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Jan Johansson

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Billy Rosander, utvecklingsledare på Tingsryds kommun

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Johan Karlson (C)

Talare

Billy Rosander, utvecklingsledare på Tingsryds kommun

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Mikael Jeansson (S), Christer Kratz, Kommunchef, Tingsryds Kommun

Talare

Mikael Håkansson (M)

Talare

Mikael Jeansson (S), Kommunchef, Tingsryds Kommun

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Inge Strandberg (M). Victoria Magnesson. VD. Tingsrydsbostäder

Talare

Mikael Håkansson (M)

Talare

Inge Strandberg (M). Victoria Magnesson. VD. Tingsrydsbostäder

Talare

Lennart Fohlin (C)

Talare

Inge Strandberg (M). Victoria Magnesson. VD. Tingsrydsbostäder

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Håkan Karlsson (S). Karin Nilsson. VD. Tingsryds utveckling och fastighets AB

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Tomas Blomster (S), Kent Johansson, VD, Tingsryd Energi AB

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Ted Strand (SD)

Talare

Göran Mård (V)

Talare

Ted Strand (SD)

Talare

Göran Mård (V)

Talare

Marie Fransson (M)

Talare

Christian Ward (M)

Talare

Göran Mård (V)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Anette Weidenmark (KD)

Talare

Björn Elmqvist (C)

Talare

Ted Strand (SD)

Talare

Göran Mård (V)

Talare

Johan Karlson (C)

Talare

Mikael Andersson (C)

Talare

Tomas Blomster (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Eva Hagelberg (C)

Talare

Johan Karlson (C)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Eva Hagelberg (C)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Björn Elmqvist (C)

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Björn Elmqvist (C)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Björn Elmqvist (C)

Talare

Eva Hagelberg (C)

Talare

Marie Fransson (M)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Johan Karlson (C)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Ann-Louise Viking (SD)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Ann-Louise Viking (SD)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Marie Fransson (M)

Talare

Cecilia Cato (C)

Talare

Ingegerd Karlsson (SD)

Talare

Björn Elmqvist (C)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Ann-Louise Viking (SD)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Ann-Louise Viking (SD)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Björn Elmqvist (C)

Talare

Marie Fransson (M)

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Tomas Blomster (S)

Talare

Lennart Fohlin (C)

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Tomas Blomster (S)

Talare

Björn Elmqvist (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Tomas Blomster (S)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Marie Fransson (M)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Ann-Louise Viking (SD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Ted Strand (SD)

Talare

Eva Hagelberg (C)

Talare

Ted Strand (SD)

Talare

Mikael Andersson (C)

Talare

Ann-Louise Viking (SD)

Talare

Johan Karlson (C)

Talare

Ingegerd Carlsson (SD)

Talare

Björn Elmqvist (C)

Talare

Ted Strand (SD)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Ann-Louise Viking (SD)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Ted Strand (SD)

Talare

Mikael Andersson (C)

Talare

Johan Karlson (C)

Talare

Marie Fransson (M)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Björn Elmqvist (C)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Lennart Fohlin (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

1. Mötets öppnande och upprop

2. Val av justerare

Entledigande av ordförande i kommunfullmäktige, Karin Olsson (M)

3. Anmälan av jäv

1. Mötets öppnande och upprop

4. Allmänhetens frågestund

5. Information från de kommunala verksamheterna

6. Information om de kommunala företagens bokslut och verksamhet 2019

7. Revisorerna har ordet

Paus

Mötet återupptas ca kl 20:15

8. Svar på motion (SD) om införande av tiggeriförbud i Tingsryds kommun

9. Svar på motion (C) om att revidera kommunens inköps- och upphandlingspolicy inklusive riktlinjer

10. Svar på motion (TiA) om översyn av inköps-och upphandlingspolicy för Tingsryds kommun

11. Svar på motion (C) om att pröva ett förändrat arbetssätt inom äldreomsorgen

Paus

Mötet återupptas ca kl 21:30

12. Svar på motion (SD) angående specialkost i förhållande till tillhandahållna läkarintyg

13. Svar på motion (SD) angående att använda vildsvinskött i kommunens kök

14. Beslut om bildande av dotterbolag Sydlänk AB

15. Ändring av detaljplan för Linneryd 24:4

16. Information om utvärdering av kommunens interna kontroll 2019

17. Inkomna motioner

18. Inkomna interpellationer

19. Inkomna medborgarförslag

20. Meddelanden

21. Ledamöternas frågestund

Mötets avslutning

Mötet börjar 9/3 kl 18:30

Fullmäktige med 41 ordinarie ledamöter är kommunens högsta beslutande organ och fattar beslut om viktiga och övergripande frågor som rör:

Mål och riktlinjer för verksamheten Budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor Nämndernas organisation och verksamhetsformer Val av ledamöter och ersättare i nämnder och styrelser Val av revisorer och revisorsersättare Grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda Årsredovisning och ansvarsfrihet

Fullmäktige sammanträder 11 gånger per år. Sammanträdestiderna hittar du på tingsryd.se

Sammanträdena är öppna för allmänheten. Platsen för sammanträdena varierar. Som regel är tidpunkten kl 18.30 första måndagen i månaden. Dagordning, tider och lokal anslås i entrén till Kommunhuset på Torggatan 12 i Tingsryd, samt annonseras i Smålandsposten och Växjöbladet.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på info@okv.se eller ring 0470 - 322 600.