Primära flikar

Tingsryds kommunfullmäktige 18 maj 2020

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Gunilla Svensson (S)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Daniel Gustafsson. Ekonomichef

Talare

Magnus Carlberg (S). Vård- och omsorgsnämnden

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Gunilla Gustafsson (S). Mikael Andersson (C). Bildningsnämnden

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Christian Ward (M). Miljö- och byggnadsnämnden

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Mikael Jeansson (S). Kommunstyrelsen

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Mikael Andersson (C)

Talare

Johan Karlson (C)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Gunilla Gustafsson (S)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Kerstin Petersson

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Gunilla Svensson (S)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Kerstin Petersson

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Gunilla Svensson (S)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Johan Karlson (C)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Kristina Brovall (V)

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Johan Karlson (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Eva Hagelberg (C)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Mikael Håkansson (M)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Räkning

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Mikael Håkansson (M)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Rösträkning

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Yvonne Storm (M)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Rösträkning

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Yvonne Storm (M)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Rösträkning

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Yvonne Storm (M)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Rösträkning

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Kristina Brovall (V)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Kristina Brovall (V)

Talare

Martin Uleskog (TIA)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Rösträkning

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Joakim Ohlsson (V)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Kristina Brovall (V)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Ted Strand (SD)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Christer Kratz. Kommunchef. Tingsryds Kommun

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

1. Mötets öppnande

2. Upprop

3. Val av justerare

4. Anmälan av jäv

5. Årsredovisning 2019 för Tingsryds Energi AB

6. Årsredovisning 2019 för Tingsryds Utveckling och Fastighets AB

7. Årsredovisning 2019 för Tingsrydsbostäder AB

8. Årsredovisning 2019 för Tingsryds Kommunföretag AB

9. Förslag till instruktion för kommunens ombud vid 2020 års ordinarie bolagsstämma för Tingsryds Kommunföretag AB

10. Val av ombud till 2020 års ordinarie bolagsstämma för Tingsryds Kommunföretag AB

11. Årsredovisning 2019 för Tingsryds industristiftelse

12. Årsredovisning 2019 för Stiftelsen Tingsrydsbostäder

13. Årsredovisning 2019 för Tingsryds socialnämnds samfond

14. Muntlig redovisning av ordföranden i nämnder gällande årsredovisning 2019 för Tingsryds kommun

14a. Muntlig presentation av Ekonomichef

14. Muntlig redovisning av ordföranden i nämnder gällande årsredovisning 2019 för Tingsryds kommun

15. Beslut om nämndernas över-och underskott 2019

16. Årsredovisning 2019 för Tingsryds kommun

17. Revisorerna har ordet

Paus

mötet återupptas ca kl 18.20

13. Årsredovisning 2019 för Tingsryds socialnämnds samfond

18. Mottagande av revisionsberättelse samt beslut om ansvarsfrihet för styrelser och nämnder

19. Åtgärdsplan negativt balanskravsresultat 2019

20. Reviderad budgetprocess för budget 2021

21. Deltagande på distans för sammanträden i Tingsryds kommun

22. Uppvaktning av anställda vid 25 års anställning

23. Beslut om upphävande av tidigare beslut rörande julmåltid

24. GIS-strategi för Tingsryds kommun

25. Omformulering av inriktning för tjänst som bygglovshandläggare på miljö- och byggnadsförvaltningen

26. Justering av renhållningstaxan till följd av skatt på avfallsförbränningen

27. Nyttjanderättsavtal mellan Tingsryds kommun och Korröstiftelsen angående Korrö naturreservat samt kulturminnesvärda byggnader

28. Beslut om köp av fastighet Väckelsång 9:81

29. Försäljning av Väckelsång 8:37, del av.

30. Krisstödsplan för Tingsryds kommun

31. Årsredovisning 2019 för Räddningstjänsten Östra Kronoberg

32. Redovisning av partistöd 2019 samt godkännande av utbetalning av 2020 års partistöd

33. Svar på motion (C) om riktlinjer och avgifter för kommunens leasingbilar tlll spontana resor inom omsorg

34. Svar på motion (TiA) om skattesänkning

35. Inkomna motioner

36. Inkomna interpellationer

37. Inkomna medborgarförslag

38. Revidering av bestämmelser om ekonomisk ersättning till förtroendevalda i Tingsryds kommun

39. Inkallelseordning i nämnder, styrelser och utskott

40. Val av presidium i miljö-och byggnadsnämnden enligt KL 6:21

41. Val av presidium i bildningsnämnden enligt KL 6:21

42. Val av ordförande Tingsrydsbostäder AB

42. Val miljö- och byggnadsnämnd - entledigande och fyllnadsval

43. Val kommunstyrelse - entledigande och fyllnadsval

42. Val miljö- och byggnadsnämnd - entledigande och fyllnadsval

43. Val av ordförande Tingsrydsbostäder AB

44. Val kommunstyrelse - entledigande och fyllnadsval

45. Val vård- och omsorgsnämnd - entledigande och fyllnadsval

46. Val valberedning - entledigande och fyllnadsval

39. Inkallelseordning i nämnder, styrelser och utskott

47. Meddelanden

48. Ledamöternas frågestund

Utvärdering av möte

Mötets avslutning

Mötet börjar 18/5 kl 16:00

Fullmäktige med 41 ordinarie ledamöter är kommunens högsta beslutande organ och fattar beslut om viktiga och övergripande frågor som rör:

Mål och riktlinjer för verksamheten Budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor Nämndernas organisation och verksamhetsformer Val av ledamöter och ersättare i nämnder och styrelser Val av revisorer och revisorsersättare Grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda Årsredovisning och ansvarsfrihet

Fullmäktige sammanträder 11 gånger per år. Sammanträdestiderna hittar du på tingsryd.se

Sammanträdena är öppna för allmänheten. Platsen för sammanträdena varierar. Som regel är tidpunkten kl 18.30 första måndagen i månaden. Dagordning, tider och lokal anslås i entrén till Kommunhuset på Torggatan 12 i Tingsryd, samt annonseras i Smålandsposten och Växjöbladet.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på info@okv.se eller ring 0470 - 322 600.