Primära flikar

Tingsryds kommunfullmäktige 22 juni 2020

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Christer Kratz, Kommunchef, Tingsryds Kommun

Talare

Martin Hansson. Vård-och omsorgsförvaltningen. Tingsryds Kommun

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Johanna Lindqvist. Planarkitekt. Tingsryds kommun

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Jan Popovski (KD)

Talare

Anette Weidenmark (KD)

Talare

Johanna Lindqvist. Planarkitekt. Tingsryds kommun

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Yvonne Storm (M)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Johanna Lindqvist. Planarkitekt. Tingsryds kommun

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Anette Weidenmark (KD)

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Christian Vad (M)

Talare

Anette Weidenmark (KD)

Talare

Kristina Brovall (V)

Talare

Ann-Louise Viking (SD)

Talare

Anette Weidenmark (KD)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Christian Vad (M)

Talare

Lennart Fohlin (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Christina Brovall (V)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Christer Kratz, Kommunchef, Tingsryds Kommun

Talare

Björn Elmqvist (C)

Talare

Tomas Blomster (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Tomas Blomster (S)

Talare

Yvonne Storm (M)

Talare

Anette Weidenmark (KD)

Talare

Björn Elmqvist (C)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Anette Weidenmark (KD)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Ann-Louise Viking (SD)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Ann-Louise Viking (SD)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Daniel Gustafsson. ekonomichef. Tingsryds kommun

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Tommy Fransson (M)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Cecilia Cato (C)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Mikael Andersson (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Anette Weidenmark (KD)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Christina Brovall (V)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Ann-Louise Viking (SD)

Talare

Mikael Andersson (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Ann-Louise Viking (SD)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

1. Mötets öppnande

2. Upprop

3. Val av justerare

4. Anmälan av jäv

5. Information från de kommunala verksamheterna

6. Revisorerna har ordet

7. Antagande av avfallsplan

8. Antagande av planprogram Mårslycke 1:29 mfl.

Paus

mötet återupptas ca kl 19:15

8. Antagande av planprogram Mårslycke 1:29 mfl.

Paus

mötet återupptas ca kl 19:35

8. Antagande av planprogram Mårslycke 1:29 mfl.

9. Inriktningsbeslut för arenafrågan i Tingsryds kommun

10. Delårsrapport 1:2020 Tingsryds kommun

11. Delårsrapport 1:2020 Stiftelsen Tingsrydsbostäder

12. Delårsrapport 1:2020 Tingsryds industristiftelse

13. Delårsrapport 1:2020 Tingsryds Energi AB

14. Delårsrapport 1:2020 Tingsryds Utveckling och Fastighets AB

15. Delårsrapport 1:2020 Tingsryds Kommunföretag AB

16. Begäran om minskning av borgensram för år 2020 för Tingsrydsbostäder AB

17. Begäran om utökad borgensram för år 2020 för Stiftelsen Tingsrydsbostäder

18. Hantering av nämndernas merkostnader för virusutbrott Covid-19 under år 2020

19. Hantering av extra generellt statsbidrag 2020

20. Information om budgetförutsättningar 2021

17. Begäran om utökad borgensram för år 2020 för Stiftelsen Tingsrydsbostäder

21. Reviderad tidplan för uppdrag om översyn av inköps-och upphandlingspolicy

22. Inkomna motioner

23. Inkomna interpellationer

24. Inkomna medborgarförslag

25. Redovisning av motioner och medborgarförslag äldre än sex månader

26. Begäran om entledigande

27. Fyllnadsval bildningsnämnden

28. Fyllnadsval huvudmän för Almundsryds sparbanksstiftelse

29. Meddelanden

30. Ledamöternas frågestund

Mötets avslutning

Mötet börjar 22/6 kl 17:00

Fullmäktige med 41 ordinarie ledamöter är kommunens högsta beslutande organ och fattar beslut om viktiga och övergripande frågor som rör:

Mål och riktlinjer för verksamheten Budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor Nämndernas organisation och verksamhetsformer Val av ledamöter och ersättare i nämnder och styrelser Val av revisorer och revisorsersättare Grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda Årsredovisning och ansvarsfrihet

Fullmäktige sammanträder 11 gånger per år. Sammanträdestiderna hittar du på tingsryd.se

Sammanträdena är öppna för allmänheten. Platsen för sammanträdena varierar. Som regel är tidpunkten kl 18.30 första måndagen i månaden. Dagordning, tider och lokal anslås i entrén till Kommunhuset på Torggatan 12 i Tingsryd, samt annonseras i Smålandsposten och Växjöbladet.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på info@okv.se eller ring 0470 - 322 600.