Primära flikar

Tingsryds kommunfullmäktige 31 augusti 2020

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Kerstin Petersson (C); ordförande revisionen

Talare

Kerstin Petersson (C); ordförande revisionen

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Susann Swärd; Människorätts- och barnrättstrateg Region Kronoberg

Talare

Kristina Brovall (V)

Talare

Susann Swärd; Människorätts- och barnrättstrateg Region Kronoberg

Talare

Kristina Brovall (V)

Talare

Susann Swärd; Människorätts- och barnrättstrateg Region Kronoberg

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Susann Swärd; Människorätts- och barnrättstrateg Region Kronoberg

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Ted Strand (SD)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Kristina Brovall (V)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Kristina Brovall (V)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Kristina Brovall (V)

Talare

Ted Strand (SD)

Talare

Kristina Brovall (V)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Anette Weidenmark (KD)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

1. Mötets öppnande

2. Upprop

3. Val av justerare

4. Anmälan av jäv

5. Revisorerna har ordet

6. Revisionens granskning av vård-och omsorgsnämndens ekonomistyrning juni 2020

7. Information om Barnkonventionen

Paus

mötet återupptas ca kl 20:10

8. Svar på motion (SD) om preventivt arbete mot narkotika

9. Svar på motion (C) om att förenkla byggnationen utanför tätortet

10. Svar på medborgarförslag angående gatubelysning vid Sirkövägen i Urshult

11. Markarrende del av Tingsryd 14:1 industrimark

12. Antagande av detaljplan för Örjan 19

13. Yttrande över Tingsryds AIF:s ansökan om tillfällig amorteringsfrihet för borgenslån

14. Årsredovisning 2019 Sydarkivera

15. Årsredovisning 2019 Korröstiftelsen

16. Årsredovisning 2019 VoB Kronoberg

17. Begäran om entledigande

18. Fyllnadsval vård-och omsorgsnämnden

19. Fyllnadsval stiftelsen Tingsrydsbostäder

20. Inkomna motioner

21. Inkomna interpellationer

22. Inkomna medborgarförslag

23. Meddelanden

24. Ledamöternas frågestund

25. Mötets avslutande

Mötet börjar 31/8 kl 18:30

Fullmäktige med 41 ordinarie ledamöter är kommunens högsta beslutande organ och fattar beslut om viktiga och övergripande frågor som rör:

Mål och riktlinjer för verksamheten Budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor Nämndernas organisation och verksamhetsformer Val av ledamöter och ersättare i nämnder och styrelser Val av revisorer och revisorsersättare Grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda Årsredovisning och ansvarsfrihet

Fullmäktige sammanträder runt 11 gånger per år. Sammanträdestiderna hittar du på tingsryd.se

Sammanträdena är öppna för allmänheten. Platsen för sammanträdena varierar. Som regel är tidpunkten kl 18.30 första måndagen i månaden. Dagordning, tider och lokal anslås i entrén till Kommunhuset på Torggatan 12 i Tingsryd, samt annonseras i Smålandsposten och Växjöbladet.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på info@okv.se eller ring 0470 - 322 600.