Primära flikar

Tingsryds kommunfullmäktige 12 oktober 2020

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Tony Lundström. rektor. Vuxenutbildningen .

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Tony Lundström. rektor. Vuxenutbildningen .

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Kristina Brovall (V)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Mikael Andersson (C)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Ann-Louise Viking (SD)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

1. Mötets öppnande

2. Upprop

3. Val av justerare

4. Anmälan av jäv

5. Information från de kommunala verksamheterna

6. Revisorerna har ordet

7. Vård- och omsorgsnämndens svar på revisionens granskning av vård-och omsorgsnämndens ekonomistyrning juni 2020

8. Svar på medborgarförslag om ombyggnad av kvarteret Överheten och norra torget

9. Svar på medborgarförslag om parken i korsningen Torggatan/ Dackegatan

10. Svar på medborgarförslag om bredband och enskilda vägar

11. Begäran om uppdrag gällande försäljning av fastigheten Ryd 1:174, fd stationshuset, Ryd

12. Begäran om uppdrag gällande försäljning av fastigheten Mårslätt 3:1, Ekelidens vård-och behandlingshem i Tingsryd

13. Inkomna motioner

14. Inkomna interpellationer

15. Inkomna medborgarförslag

16. Motioner och medborgarförslag äldre än sex månader

17. Entledigande

18. Fyllnadsval

19. Meddelanden

20. Ledamöternas frågestund

21. Mötets avslutande

Mötet börjar 12/10 kl 18:30

Fullmäktige med 41 ordinarie ledamöter är kommunens högsta beslutande organ och fattar beslut om viktiga och övergripande frågor som rör:

Mål och riktlinjer för verksamheten Budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor Nämndernas organisation och verksamhetsformer Val av ledamöter och ersättare i nämnder och styrelser Val av revisorer och revisorsersättare Grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda Årsredovisning och ansvarsfrihet

Fullmäktige sammanträder 11 gånger per år. Sammanträdestiderna hittar du på tingsryd.se

Sammanträdena är öppna för allmänheten. Platsen för sammanträdena varierar. Som regel är tidpunkten kl 18.30 första måndagen i månaden. Dagordning, tider och lokal anslås i entrén till Kommunhuset på Torggatan 12 i Tingsryd, samt annonseras i Smålandsposten och Växjöbladet.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på info@okv.se eller ring 0470 - 322 600.