Primära flikar

Tingsryds kommunfullmäktige 7 december 2020

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Lennart Fohlin (C)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Christian Ward (M)

Talare

Ann-Louise Viking (SD)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Ann-Louise Viking (SD)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Ann-Louise Viking (SD)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Anette Weidenmark (KD)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Ann-Louise Viking (SD)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Mikael Andersson (C)

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Ann-Louise Viking (SD)

Talare

Mikael Andersson (C)

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Marie Fransson (M)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Mikael Andersson (C)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Ann-Louise Viking (SD)

Talare

Marie Fransson (M)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Johan Karlson (C)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Björn Elmqvist (C)

Talare

Mikael Andersson (C)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Jan Popovski (KD)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Johan Karlson (C)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Marie-Louise Hilmersson (C)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

1. Mötets öppnande

2. Upprop

3. Val av justerare

4. Anmälan av jäv

5. Ledamöternas frågestund

6. Revisorerna har ordet

7. Meddelanden

8. Beslut om inrättande av individnämnd

9. Revidering av reglemente för kommunstyrelse och nämnder

10. Revidering av bestämmelser om ekonomisk ersättning för förtroendevalda i Tingsryds kommun

11. Beslut om köp av Östan 8, Tingsryd

12. Delårsrapport 2:2020 Södra Småland Avfall och Miljö AB

13. Beslut om upphävande av del av detaljplan för del av Karsahult 1:46 mfl.

14. Godkännande av investering Lokalbehov förskolelokaler Tingsryd

15. Beslut om antagande av renhållningstaxa 2021 för Tingsryds kommun

16. Anläggningsarrende Gässemåla 1:3 gällande Tingsryds kommuns arrende av mark för parkering

17. Val av individnämnd

Paus

mötet återupptas ca kl 20:20

Förnyat upprop

Paus

mötet återupptas ca kl 20:20

Förnyat upprop

17. Val av individnämnd

18. Val av ordförande och vice ordförande individnämnden

19. Entledigande

20. Fyllnadsval ledamot vård- och omsorgsnämnden

21. Fyllnadsval ledamot vägråd Urshults församling

22. Inkomna motioner

23. Inkomna interpellationer

24. Inkomna medborgarförslag

25. Mötets avslutande

Mötet börjar 7/12 18:30

Fullmäktige med 41 ordinarie ledamöter är kommunens högsta beslutande organ och fattar beslut om viktiga och övergripande frågor som rör:

Mål och riktlinjer för verksamheten Budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor Nämndernas organisation och verksamhetsformer Val av ledamöter och ersättare i nämnder och styrelser Val av revisorer och revisorsersättare Grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda Årsredovisning och ansvarsfrihet

Fullmäktige sammanträder 11 gånger per år. Sammanträdestiderna hittar du på tingsryd.se

Sammanträdena är öppna för allmänheten. Platsen för sammanträdena varierar. Som regel är tidpunkten kl 18.30 första måndagen i månaden. Dagordning, tider och lokal anslås i entrén till Kommunhuset på Torggatan 12 i Tingsryd, samt annonseras i Smålandsposten och Växjöbladet.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på info@okv.se eller ring 0470 - 322 600.