Primära flikar

Tingsryds kommunfullmäktige 15 februari 2021

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Lennart Fohlin (C)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Marie Fransson (M)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Joakim Ohlsson (V)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Ann-Louise Viking (SD)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Ann-Louise Viking (SD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Anette Weidenmark (KD)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Jan Popovski (KD)

Talare

Anette Weidenmark (KD)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Emmeli Uleskog (TIA)

Talare

Anette Weidenmark (KD)

Talare

Emmeli Uleskog (TIA)

Talare

Anette Weidenmark (KD)

Talare

Emmeli Uleskog (TIA)

Talare

Anette Weidenmark (KD)

Talare

Björn Elmqvist (C)

Talare

Anette Weidenmark (KD)

Talare

Björn Elmqvist (C)

Talare

Ann-Louise Viking (SD)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Ann-Louise Viking (SD)

Talare

Martin Uleskog (TIA)

Talare

Anette Weidenmark (KD)

Talare

Björn Elmqvist (C)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Anette Weidenmark (KD)

Talare

Johan Karlson (C)

Talare

Anette Weidenmark (KD)

Talare

Johan Karlson (C)

Talare

Anette Weidenmark (KD)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Mikael Andersson (C)

Talare

Kristina Brovall (V)

Talare

Björn Elmqvist (C)

Talare

Anette Weidenmark (KD)

Talare

Tomas Blomster (S)

Talare

Cecilia Cato (C)

Talare

Jan Popovski (KD)

Talare

Ann-Louise Viking (SD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Marie Fransson (M)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Martin Uleskog (TIA)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Ann-Louise Viking (SD)

Talare

Ingegerd Karlsson (SD)

Talare

Martin Uleskog (TIA)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Cecilia Cato (C)

Talare

Björn Elmqvist (C)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Kristina Brovall (V)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Kristina Brovall (V)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Tommy Fransson (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Kristina Brovall (V)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Björn Elmqvist (C)

Talare

Kristina Brovall (V)

Talare

Tomas Blomster (S)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Lennart Fohlin (C)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Lennart Fohlin (C)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Lennart Fohlin (C)

Talare

Ann-Louise Viking (SD)

Talare

Björn Elmqvist (C)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Lennart Fohlin (C)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Christian Ward (M)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Kristina Brovall (V)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Martin Uleskog (TIA)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Anette Weidenmark (KD)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Björn Elmqvist (C)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Kristina Brovall (V)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Kristina Brovall (V)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Håkan Karlsson (S)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Martin Uleskog (TIA)

Talare

Björn Elmqvist (C)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

1. Mötets öppnande

2. Upprop

3. Val av justerare

4. Anmälan av jäv

Paus

Närvarokontroll, Upprop

Paus

5. Meddelanden

6. Revisorerna har ordet

7. Ledamöternas frågestund

8. Inriktningsbeslut arenafrågan Tingsryds kommun

9. Svar på motion (C) om att förenkla byggnationen utanför tätorter

Paus

mötet återupptas ca kl 20:45

Närvarokontroll, Upprop

10. Pandemiplan Tingsryds kommun

11. Avtal om nyttjanderätt - Inlockahult 1:31 och Ryd 1:3

12. Avtal om anläggningsarrende - Ryd 1:89, Ryds kiosk

13. Lägenhetsarrende Tingsryd 3:13 - Tingsryds Tennissällskap

14. Revidering av felparkeringsavgifter Tingsryds kommun

15. Förslag till förändrad debitering av matdistributionsavgift vid vård- och omsorgsnämnden

16. Revidering av Tingsryds kommuns bostadsförsörjningsstrategi

17. Inkomna motioner

18. Inkomna interpellationer

19. Inkomna medborgarförslag

20. Entledigande

21. Fyllnadsval Urshults vägråd

22. Fyllnadsval ersättare i miljö- och byggnadsnämnden

23. Mötets avslutande

Mötet börjar 15/2 kl 18:30

Fullmäktige med 41 ordinarie ledamöter är kommunens högsta beslutande organ och fattar beslut om viktiga och övergripande frågor som rör: Mål och riktlinjer för verksamheten Budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor Nämndernas organisation och verksamhetsformer Val av ledamöter och ersättare i nämnder och styrelser Val av revisorer och revisorsersättare Grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda Årsredovisning och ansvarsfrihet Fullmäktige sammanträder 11 gånger per år.

Sammanträdestiderna hittar du på tingsryd.se Sammanträdena är öppna för allmänheten. Platsen för sammanträdena varierar. Som regel är tidpunkten kl 18.30 första måndagen i månaden. Dagordning, tider och lokal anslås i entrén till Kommunhuset på Torggatan 12 i Tingsryd, samt annonseras i Smålandsposten och Växjöbladet.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på info@okv.se eller ring 0470 - 322 600.