Primära flikar

Tingsryds kommunfullmäktige 15 mars 2021

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Lennart Fohlin (C)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Kerstin Petersson, ordförande revisionen

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Kerstin Petersson, ordförande revisionen

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Kerstin Petersson, ordförande revisionen

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Kerstin Petersson, ordförande revisionen

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Kerstin Petersson, ordförande revisionen

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Mikael Jeansson (S), Christer Kratz, Kommunchef, Tingsryds Kommun

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Anders Nilsson (S)

Talare

Victoria Magnesson, VD, Tingsrydsbostäder

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Ann-Louise Viking (SD)

Talare

Marie Fransson (M)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Victoria Magnesson, VD, Tingsrydsbostäder

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Victoria Magnesson, VD, Tingsrydsbostäder

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Victoria Magnesson, VD, Tingsrydsbostäder

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Mikael Håkansson (M)

Talare

Victoria Magnesson, VD, Tingsrydsbostäder

Talare

Mikael Håkansson (M)

Talare

Victoria Magnesson, VD, Tingsrydsbostäder

Talare

Mikael Håkansson (M)

Talare

Victoria Magnesson, VD, Tingsrydsbostäder

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Håkan Karlsson (S), Karin Nilsson, VD, Tingsryds utveckling och fastighets AB

Talare

Mikael Håkansson (M)

Talare

Håkan Karlsson (S), Karin Nilsson, VD, Tingsryds utveckling och fastighets AB

Talare

Mikael Håkansson (M)

Talare

Håkan Karlsson (S), Karin Nilsson, VD, Tingsryds utveckling och fastighets AB

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Tomas Blomster (S)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Ann-Louise Viking (SD)

Talare

Håkan Karlsson (S), Karin Nilsson, VD, Tingsryds utveckling och fastighets AB

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Håkan Karlsson (S), Karin Nilsson, VD, Tingsryds utveckling och fastighets AB

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Mikael Håkansson (M)

Talare

Håkan Karlsson (S), Karin Nilsson, VD, Tingsryds utveckling och fastighets AB

Talare

Mikael Håkansson (M)

Talare

Håkan Karlsson (S), Karin Nilsson, VD, Tingsryds utveckling och fastighets AB

Talare

Mikael Håkansson (M)

Talare

Håkan Karlsson (S), Karin Nilsson, VD, Tingsryds utveckling och fastighets AB

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Tomas Blomster (S), Kent Johansson, VD, Tingsryd Energi AB

Talare

Tomas Blomster (S), Kent Johansson, VD, Tingsryd Energi AB

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Mikael Håkansson (M)

Talare

Tomas Blomster (S), Kent Johansson, VD, Tingsryd Energi AB

Talare

Mikael Håkansson (M)

Talare

Tomas Blomster (S), Kent Johansson, VD, Tingsryd Energi AB

Talare

Mikael Håkansson (M)

Talare

Tomas Blomster (S), Kent Johansson, VD, Tingsryd Energi AB

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Tomas Blomster (S), Kent Johansson, VD, Tingsryd Energi AB

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Björn Elmqvist (C)

Talare

Tomas Blomster (S), Kent Johansson, VD, Tingsryd Energi AB

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Mikael Håkansson (M)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Tommy Fransson (M)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Mikael Håkansson (M)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Ingegerd Karlsson (SD)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Johanna Lindqvist. Planarkitekt. Tingsryds kommun. Camila Norrman

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Johanna Lindqvist. Planarkitekt. Tingsryds kommun, Camila Nordman

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Mikael Håkansson (M)

Talare

Ann-Louise Viking (SD)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Lennart Fohlin (C)

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Anette Weidenmark (KD)

Talare

Björn Elmqvist (C)

Talare

Ann-Louise Viking (SD)

Talare

Mikael Håkansson (M)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Anette Weidenmark (KD)

Talare

Tomas Blomster (S)

Talare

Jan Popovski (KD)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Gunilla Gustafsson (S)

Talare

Göran Mård (V)

Talare

Anette Weidenmark (KD)

Talare

Jan Popovski (KD)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Ann-Louise Viking (SD)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Ann-Louise Viking (SD)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

1. Mötets öppnande

2. Upprop

3. Val av justerare

4. Anmälan av jäv

5. Meddelanden

6. Revisorerna har ordet

7. Information om revisorernas granskningsrapport gällande kommunstyrelsens process för ärendeberedning och beslutsfattande

8. Information om de kommunala företagens bokslut och verksamhet 2020

9. Ledamöternas frågestund

Paus

mötet återupptas ca kl 21:00

Förnyat upprop

Paus

Förnyat upprop

10. Beslut om motion om att utveckla torghandeln

11. Beslut om antagande av inköps- och upphandlingspolicy

12. Beslut om antagande av planprogram Mårslyckeområdet

13. Anläggningsarrende gällande utbyggnad av 3G/4G nätet med mast och teknikbod genom Hi3G Access AB - fastighet Urshult 1:52

14. Anläggningsarrende gällande utbyggnad av 3G/4G nätet med mast och teknikbod genom Hi3G Access AB - fastighet Linneryd 5:40

15. Anläggningsarrende gällande utbyggnad av 3G/4G nätet med mast och teknikbod genom Hi3G Access AB - fastighet Tröjemåla 1:180

16. Beslut om inrättande av fullmäktigeberedning gällande framtagande av förslag till politisk organisation för mandatperioden 2022-2026

17. Inkomna motioner

18. Inkomna interpellationer

19. Inkomna medborgarförslag

20. Entledigande

21. Fyllnadsval kommunstyrelsen

22. Nominering av lekmannarevisor och ersättare Södra Småland Avfall och Miljö AB

23. Mötets avslutande

Mötet börjar 15/3 kl 18:30

Fullmäktige med 41 ordinarie ledamöter är kommunens högsta beslutande organ och fattar beslut om viktiga och övergripande frågor som rör: Mål och riktlinjer för verksamheten Budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor Nämndernas organisation och verksamhetsformer Val av ledamöter och ersättare i nämnder och styrelser Val av revisorer och revisorsersättare Grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda Årsredovisning och ansvarsfrihet Fullmäktige sammanträder 11 gånger per år. Sammanträdestiderna hittar du på tingsryd.se Sammanträdena är öppna för allmänheten. Platsen för sammanträdena varierar. Som regel är tidpunkten kl 18.30 första måndagen i månaden. Dagordning, tider och lokal anslås i entrén till Kommunhuset på Torggatan 12 i Tingsryd, samt annonseras i Smålandsposten och Växjöbladet.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på info@okv.se eller ring 0470 - 322 600.