Primära flikar

Tingsryds kommunfullmäktige 5 februari 2018

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Kristoffer Ekvall

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Ingegärd Karlsson

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Jim Viking

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Jim Viking

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Jim Viking

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Anna Johansson (C)

Talare

Göran Mård (V)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Johan Karlson (C)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Jörgen Forsberg (V)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Åke Gummesson (S)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Cecilia Cato (C)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Göran Mård (V)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Anne-Christin Johansson (C)

Talare

Tomas Blomster (S)

Talare

Anne-Christin Johansson (C)

Talare

Tomas Blomster (S)

Talare

Anne-Christin Johansson (C)

Talare

Tomas Blomster (S)

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Patrick Ståhlgren (M)

Talare

Johan Karlson (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Johan Karlson (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Johan Karlson (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Barbro Svensson (S)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Barbro Svensson (S)

Mötets öppnande

2. Val av justerare

Justering äger rum på Torggatan 12, Åsnen, fredag den 9:e februari kl. 09.00

1. Upprop

3. Allmänhetens frågestund

4. Revisorerna har ordet

5. Bildande av Södra Smålands Avfall och Miljö AB

6. Motion om mera gymnastiktimmar

7. Verksamhetsövergång av fastighetsskötsel och vaktmästeri i den s.k. lshallsgruppen från Tekniska avdelningen inom Tingsryds kommun till Tingsrydsbostäder AB

8. Ej verkställda beslut från VoN enligt SoL

9. Ej verkställda beslut från VoN enligt LSS

10. Entlediganden

11. Fyllnadsval till styrelser och nämnder

12. Inkomna motioner

13. lnkomna interpellationer

14. Inkomna medborgarförslag

15. Ledamöternas frågestund

Mötets avslutning

Starttid: 5/2 kl 18:30

Fullmäktige med 41 ordinarie ledamöter är kommunens högsta beslutande organ och fattar beslut om viktiga och övergripande frågor som rör:

Mål och riktlinjer för verksamheten
Budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor
Nämndernas organisation och verksamhetsformer
Val av ledamöter och ersättare i nämnder och styrelser
Val av revisorer och revisorsersättare
Grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda
Årsredovisning och ansvarsfrihet

Fullmäktige sammanträder 10 gånger under 2017. Sammanträdestiderna hittar du på tingsryd.se

Sammanträdena är öppna för allmänheten. Platsen för sammanträdena varierar. Som regel är tidpunkten kl 18.30 sista torsdagen i månaden. Dagordning, tider och lokal anslås i entrén till Kommunhuset på Torggatan 12 i Tingsryd, samt annonseras i Smålandsposten och Växjöbladet.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på info@okv.se eller ring 0470 - 322 600.