Primära flikar

Tingsryds kommunfullmäktige 4 februari 2019

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Lennart Fohlin (C)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Tomas Blomster (S)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Anette Weidenmark (KD)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Göran Mård (V)

Talare

Anette Weidenmark (KD)

Talare

Marie Fransson (M)

Talare

Göran Mård (V)

Talare

Ann-Louise Viking (SD)

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Marie Fransson (M)

Talare

Anette Weidenmark (KD)

Talare

Mikael Andersson (C)

Talare

Martin Uleskog (TIA)

Talare

Göran Mård (V)

Talare

Johan Karlsson (C)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Christina Brovall (V)

Talare

Christian Ward (M)

Talare

Kristina Brovall (V)

Talare

Björn Elmqvist (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Christian Ward (M)

Talare

Anette Weidenmark (KD)

Talare

Johan Karlsson (C)

Talare

Göran Mård (V)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Christian Ward (M)

Talare

Kristina Brovall (V)

Talare

Björn Elmqvist (C)

Talare

Christian Ward (M)

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Tomas Blomster (S)

Talare

Kristina Brovall (V)

Talare

Martin Nord (SD)

Talare

Johan Karlsson (C)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Jörgen Wijk

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Björn Elmqvist (C)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Björn Elmqvist (C)

Talare

Johan Karlsson (C)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Christian Ward (M)

Talare

Björn Hvornum (TIA)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Britt-Louise Berndtsson (C)

Talare

Magnus Carlberg (S)

Talare

Ann-Louise Viking (SD)

Talare

Johan Karlsson (C)

Talare

Christian Ward (M)

Talare

Ingegerd Karlsson (SD)

Talare

Mikael Jeansson (S)

Talare

Karin Olsson (M)

Talare

Jörgen Wijk

Mötets öppnande

1. Upprop

2. Val av justerare samt tid för justering

Justering äger förslagsvis rum fredagen den 8 februari kl. 13.00, Torggatan 12

3. Allmänhetens frågestund

4. Revisorerna har ordet

5. Folkhälsopolicy för Tingsryds kommun

6. Motion om bättre säkerhet på väg 120 och Sydostledens dragning i Urshults samhälle

7. Motion angående anställning till högre befattningar inom kommunen

8. Motion om att utveckla yrkesutbildning för vuxna

9. Motion om barngruppernas storlek i förskolan

10. Förslag till förändring av taxa miljöbalken

Paus

mötet återupptas ca kl 19:45

10. Förslag till förändring av taxa miljöbalken

Paus

mötet återupptas ca kl 20:25

11. VA-taxa 2019

12. VA-taxa slam och lakvatten 2019

13. Inkallelseordning nämnder, styrelser och utskott

14. Inkomna motioner

15. Inkomna interpellationer

16. Inkomna medborgarförslag

17. Val av revisorer, stiftelsen Tingsrydsbostäder

18. Meddelanden

19. Ledamöternas frågestund

Mötets avslutning

Mötet börjar 4/2 kl 18:30

Fullmäktige med 41 ordinarie ledamöter är kommunens högsta beslutande organ och fattar beslut om viktiga och övergripande frågor som rör:

Mål och riktlinjer för verksamheten Budget, skatt och andra viktiga ekonomiska frågor Nämndernas organisation och verksamhetsformer Val av ledamöter och ersättare i nämnder och styrelser Val av revisorer och revisorsersättare Grunderna för ekonomiska förmåner till förtroendevalda Årsredovisning och ansvarsfrihet

Fullmäktige sammanträder 11 gånger per år. Sammanträdestiderna hittar du på tingsryd.se

Sammanträdena är öppna för allmänheten. Platsen för sammanträdena varierar. Som regel är tidpunkten kl 18.30 första måndagen i månaden. Dagordning, tider och lokal anslås i entrén till Kommunhuset på Torggatan 12 i Tingsryd, samt annonseras i Smålandsposten och Växjöbladet.

Om du använder Internet Explorer behöver du minst version 10.

Vid tekniska problem, kontakta Öppna Kanalen Växjö på info@okv.se eller ring 0470 - 322 600.